Zgodnie z zapowiedziami, rozpoczęły się prace nad Krajowym Planem Strategicznym WPR, który ma obowiązywać po 2022 roku.

Więcej:

KE przekazała Polsce rekomendacje dotyczące WPR

 

Teraz, zgodnie z zapowiedziami, przedstawiono do konsultacji  projekt Planu Strategicznego dla WPR wraz z załącznikami. Na opinie MRiRW czeka do 15 lutego 2021 roku. Udostępniono formularz do zgłaszania uwag.

Plan ma być zatwierdzony przez Radę Ministrów we wrześniu 2021 roku.

Jak przypomniano, reforma Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) po 2023 roku zakłada, że każde państwo członkowskie przygotuje Plan Strategiczny dla WPR. "Dokument ten będzie obejmował zarówno instrumenty I filara WPR, tj. płatności bezpośrednie oraz działania sektorowe w zakresie rynków rolnych, jak i II filara, czyli wsparcie rozwoju obszarów wiejskich. W nowej perspektywie finansowej (lata 2023-2027) WPR nie będzie wdrażana w oparciu o zasadę zgodności realizowanych działań z ustalonymi na poziomie przepisów UE szczegółowymi wymaganiami, ale w oparciu o ocenę osiąganych efektów i realizowanych celów" - podano.

"Cele nowej WPR zorientowane są na rentowność i dochody gospodarstw rolnych, bardziej skuteczną realizację polityki w zakresie ochrony środowiska i klimatu, a także na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Przekrojowym celem jest wspieranie wiedzy, innowacji i cyfryzacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich" - określono.

Jak można wyczytać w zaprojektowanym planie, potwierdzają się zapowiedzi dotyczące utrzymania dotychczasowych rodzajów płatności. W ramach ekoschematów zaproponowano 17 możliwości. Warunkiem przyznania płatności jest podjęcie się realizacji co najmniej jednego ekoschematu z proponowanej listy praktyk na gruntach rolnych kwalifikujących się do płatności i spełnienie wymagań określonych dla tej praktyki. Płatność byłaby przyznawana do powierzchni, na której realizowana byłaby dana praktyka. W niektórych przypadkach, ze względu na charakter proponowanych praktyk, płatność byłaby przyznawana do całkowitej powierzchni gruntów ornych/użytków rolnych w gospodarstwie, np. w przypadku praktyki opracowanie i przestrzeganie planu nawozowego, czy korzystnej struktury upraw - podano.

Projekt w załączniku.