Wczoraj do tematu wydłużenia terminu składania wniosków odniósł się podczas konferencji prasowej wiceminister Ryszard Zarudzki.

Więcej: Kiedy poznamy termin składania tegorocznych wniosków o dopłaty?

Dziś natomiast „Farmer” otrzymał odpowiedź ministerstwa na pytania zadane wcześniej w tej sprawie, w której MRiRW powtarza wcześniejsze informacje:

„Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel zwrócił się do Komisarza ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Komisji Europejskiej, Pana Phila Hogana o wydłużenie w 2018 r. terminu składania wniosków o przyznanie płatności.

Komisja Europejska przygotowała projekt rozporządzenia w tym zakresie. Jednakże nadal oczekujemy na jego publikację.

W związku z powyższym, w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi procedowany jest projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przedłużenia w 2018 r. terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich lub płatności niezwiązanej do tytoniu. Projekt przewiduje w 2018 r. wydłużenie terminu składania wniosków  o przyznanie płatności do dnia 15 czerwca. 

Po ogłoszeniu rozporządzenia przez Komisję Europejską, ww. rozporządzenie krajowe zostanie wydane niezwłocznie.

Należy podkreślić, że termin 15 czerwca dotyczy także płatności obszarowych w ramach PROW 2007-2013 oraz 2014-2020. W związku z tym, że we wszystkich rozporządzeniach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczących działań obszarowych w ramach PROW znajdują się bezpośrednie odesłania do terminu składania wniosku w rozumieniu przepisów  o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego nie ma potrzeby zmiany tych przepisów.

Należy zatem wskazać, że wydłużenie terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośredniej oznacza jednocześnie wydłużenie terminu składania wniosków w ramach działań obszarowych PROW 2007-2013 i PROW 2014-2020.”

Tyle ministerstwo.

Zauważmy tylko, że w tej informacji MRiRW mówi o projekcie rozporządzenia unijnego, a w swoim projekcie podało w uzasadnieniu, że KE przyjęła rozporządzenie, które nie jest jeszcze opublikowane. Sformułowano to tak: „Z uwagi, że projekt rozporządzenia Komisji (UE) upoważniający do przedłużenia terminu składania wniosków o przyznanie płatności w 2018 r. został dopiero przyjęty przez państwa członkowskie w dniu 26 kwietnia 2018 roku oraz oczekuje obecnie na publikację, proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie z dniem 16 maja 2018 r.” oraz – w innym miejscu: „Z uwagi, że projekt rozporządzenia Komisji (UE) upoważniający do przedłużenia terminu składania wniosków o przyznanie płatności w 2018 r. oraz <sic!> oczekuje obecnie na publikację, proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie z dniem 16 maja 2018 r.”

Opublikowanie jest kwestią natury technicznej, ma charakter obowiązkowy dla przyjętych aktów prawnych. Pytamy w MRiRW o różnice wynikające z tego rozróżnienia na "projekt rozporządzenia" i "przyjęty projekt rozporządzenia oczekujący na publikację" i przewidywany termin opublikowania rozporządzenia unijnego.