Wiele kłopotów rolników z zawieranymi umowami sprzedaży – i obietnica ministerstwa, że powstanie wzór umowy do stosowania przy sprzedaży. Bez analizy obecnych kłopotów, wynikających ze stosowanych teraz umów. A tegoroczna susza pokazuje, że wciąż rolnik jest słabszą stroną przy zawieraniu umów.

Przypomnijmy: nasza czytelniczka zawarła umowę z klauzulą dopuszczającą odejście od konieczności dostarczenia zboża tylko wtedy, gdy zostanie ogłoszony stan klęski żywiołowej - nie wystarcza potwierdzenie strat przez komisję.

Problem dostrzegł też Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych, który domaga się wprowadzenia w umowach z odbiorcami zboża zapisów chroniących rolników w przypadku wystąpienia „siły wyższej” czy „klęski”, które nie pozwalają rolnikom dostarczać zboża w umówionej ilości czy o określonych parametrach.

Więcej: Skupujący zboża mają żniwa – i to niezależne od suszy 

Zapytaliśmy w MRiRW, czy ktoś analizuje, czy zawierane umowy jednakowo chronią sprzedającego  i kupującego? Czy ktoś analizuje np. ogólnie dostępne wzory takich umów?

Niestety – po długim milczeniu ministerstwo nadesłało tylko potwierdzenie, że pracuje nad wzorem umów.

Ministerstwo przypomniało, że obowiązek zawierania umów na dostarczanie produktów rolnych pomiędzy producentem produktów rolnych a pierwszym nabywcą wynika z przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych ((Dz. U. z 2018 r. poz. 945) i dotyczy przypadku, gdy zbywającym jest producent będący rolnikiem, a nabywca jest przetwórcą lub dystrybutorem, który nie zbywa tych produktów rolnych bezpośrednio konsumentom finalnym.

Podano:„Umowa musi spełniać warunki określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym wspólną organizację rynków produktów rolnych, m.in. musi być sporządzana przed dostawą w formie pisemnej, dokumentowej albo elektronicznej, a okres jej obowiązywania może być ograniczony lub nieograniczony, z klauzulami dotyczącymi rozwiązania umowy.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi powołało grupę roboczą do spraw wypracowania przykładowej umowy na dostarczanie produktów rolnych w sektorze owoców i warzyw. W skład grupy wchodzą przedstawiciele producentów rolnych, firm skupujących,  przetwórców, KOWR oraz MRiRW. Prace grupy roboczej mają na celu wypracowanie przez organizacje reprezentujące uczestników rynku przykładowego projektu umowy na dostarczanie produktów rolnych. Wypracowany projekt zawierać będzie wymagane elementy umowy, obejmującej każdą dostawę określonych produktów przez producenta do przetwórcy lub dystrybutora, wynikające z przepisów art. 168 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 oraz art. 38q ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 945). Wypracowany przykładowy projekt umowy zawierać będzie zapisy regulujące stosunki handlowe między stronami w zakresie m.in. jakości produktów rolnych, warunków realizacji umowy i terminów dostaw, procedury płatności, kar umownych, siły wyższej.

Podkreślenia wymaga fakt, że ww. projekt umowy ma charakter przykładowy. Strony nie mają obowiązku korzystania z prezentowanego projektu lub mogą modyfikować jego treść przy zachowaniu elementów wymaganych w treści ww. art. 168 rozporządzenia 1308/2013. Zgodnie z przepisami rozporządzenia 1308/2013 umowy są swobodnie negocjowane przez obie strony.”

Zwróćmy uwagę, że prace dotyczą „przykładowej umowy na dostarczanie produktów rolnych w sektorze owoców i warzyw”.

Ministerstwo nie podało projektu, ale udostępnioną im propozycję skrytykowali już sadownicy.

Więcej: Sadownicy chcą zmian w umowie kontraktacyjnej

Kompleksowego przeanalizowania problemów rolników wynikających z zawieranych umów na dostawy zboża nikt nawet nie zapowiada. Podobnie jak nikt nie kontroluje prawidłowości zawieranych obecnie umów. Może zamiast pracować nad takim „wzorem” lepiej byłoby zająć się realnym stanem rzeczy – przykładowa ocena stosowanych teraz wzorów umów mogłaby więcej zdziałać, niż mozolne ustalanie czegoś, czego nikt nie zastosuje.

Niestety, od takiej oceny ministerstwo stroni – a przecież jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który wystarczyłoby zainteresować takim tematem.

Mamy w tym roku nadzwyczajną sytuację, a pracujemy nad rozwiązaniem oczywistej i zwyczajnej kwestii. Wystarczy?