Na stronach RCL w poniedziałek opublikowano projekt rozporządzenia ws. kontroli prawidłowości przekazywania danych rynkowych, którego autorem jest resort rolnictwa.

Jak wynika z OSR projektu, będzie on dotyczyć ok. 550 przedsiębiorców przekazujących dane w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej.

"Aby było możliwe dalsze prowadzenie czynności kontrolnych wśród przedsiębiorców raportujących dane rynkowe do ministerstwa, musi nastąpić również aktualizacja i odpowiednie dostosowanie przepisów dotyczących kontroli prawidłowości przekazywania danych rynkowych" - wskazano w uzasadnieniu projektu.

Jednym z nowych rozwiązań zaproponowanych w projekcie, jest możliwość objęcia kontroli wszystkich pozostałych przedsiębiorców przekazujących dane rynkowe, a nie tylko tych, którzy dokonują zakupu i uboju bydła rzeźnego lub zlecają taki ubój, jak miało to miejsce w dotychczasowych przepisach.

"Wprowadzenie możliwości kontroli wszystkich przedsiębiorców przekazujących dane rynkowe w ramach pozostałych rynków rolnych, które również są objęte badaniami jest niezwykle istotne z punktu widzenia podniesienia jakości zbieranych danych rynkowych. Już sama świadomość podlegania kontroli spowoduje, że przedsiębiorcy będą z większą starannością i co również istotne w terminie przekazywać dane do ministerstwa. Świadczą o tym kontrole, które są już regularnie prowadzone na rynku mięsa wołowego. Na tym przykładzie obserwuje się, że przedsiębiorcy popełniają nie tylko mniej błędów, ale również w zdecydowanej większości przekazują dane w wyznaczonym terminie. Dzięki temu możliwa jest szybsza weryfikacja danych oraz terminowe wydanie biuletynów informacyjnych na podstawie przesłanych danych, co w przypadku dość zmiennej sytuacji podażowo-popytowej powoduje, że dostęp do bieżącej i rzetelnej informacji jest szczególnie istotny dla wszystkich uczestników rynku" - podkreślono w uzasadnieniu projektu.

W projekcie zaproponowano, aby z wyjątkiem firm, które dokonują skupu i uboju bydła - gdzie kontrole są regularne i stosunkowo częste (raz na kwartał), raz na 3 lata również byli kontrolowani pozostali przedsiębiorcy włączeni do systemu raportowania danych rynkowych.

Zgodnie z projektem, niezależnie od regularnych kontroli przedsiębiorców (raz na kwartał lub raz na 3 lata), minister rolnictwa będzie mógł w określonych przypadkach zlecić Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS), przeprowadzenie dodatkowych kontroli. Takie kontrole będą mogły być przeprowadzone w ściśle określonych przypadkach tj. gdy przedsiębiorcy są zobowiązani do nieodpłatnego przekazywania danych rynkowych, a ich nie przekazują lub przekazywane dane są niezgodnie z otrzymanym zawiadomieniem bądź jeśli zachodzi podejrzenie, że są one niezgodne ze stanem faktycznym.