Stan na dzień 17 lutego 2019 wynosił 222 561 505,01 euro, co stanowi 98,61 proc. limitu, wynoszącego 225 700 000,00 euro.

Niewiele zmienił się od piątku 15 lutego, a w czwartek 14 lutego 2019 wykorzystanie limitu wynosiło 221 366 714,46 euro, co stanowiło 98,08 proc.
Więcej: Kończy się limit pomocy de minimis

Jak z tego wynika, dzienne wykorzystanie w dniu roboczym „zużywa” aktualnie ponad 0,5 proc. limitu, co oznacza, że wystarczy go jeszcze na trzy dni.

MRiRW zapewniło w piątek, że „publikacja nowelizacji rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9) przewidywana jest w najbliższym czasie.”

Ponieważ słyszymy to od początku roku, pytamy, co to znaczy „w najbliższym czasie”.

Projekt tego rozporządzenia został opublikowany w listopadzie (Dz. Urz. UE C 425 z 26.11.2018, str. 2}.

Przewiduje dwie możliwości:

„Po dogłębnej analizie Komisja stwierdziła, że nie istnieje ryzyko zakłócenia konkurencji, jeżeli pułap pomocy, która może zostać przyznana na jednego beneficjenta pomocy w dowolnym okresie trzech lat podatkowych, zostanie podniesiony z obecnych 15 000 EUR do 25 000 EUR, a stosowany w tym samym okresie pułap krajowy – z obecnego poziomu 1 % do 1,5 % produkcji rolnej każdego państwa członkowskiego, pod warunkiem że nie więcej niż 50 % pułapu państwa członkowskiego zostanie przyznane na rzecz jednego sektora rolnego („limit sektorowy”) oraz że dane państwo członkowskie będzie prowadziło rejestr pomocy de minimis zawierający informacje niezbędne do monitorowania przestrzegania tych pułapów w dowolnym momencie.

W projekcie przewidziano jednak również możliwość niewprowadzenia limitu sektorowego ani rejestru pomocy de minimis. Aby zagwarantować, że w takim przypadku nie wystąpi ryzyko zakłócenia konkurencji, pułapy te ustala się na poziomie 20 000 EUR na beneficjenta pomocy w dowolnym okresie trzech lat podatkowych oraz – w odniesieniu do tego samego okresu – na 1,25 % krajowej produkcji rolnej”.

Minister Ardanowski zapowiedział, że Polska skorzysta z tej drugiej możliwości, co oznacza zwiększenie trzyletniego limitu przypadającego na państwo o jedną czwartą.