Najpierw – w październiku 2019 roku – do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęło stanowisko Krajowej Rady Izb Rolniczych, w którym wg KRIR jako „zasługującą na aprobatę należy ocenić inicjatywę zmierzającą do ułatwienia wykonywania czynnego i biernego prawa wyborczego do rad powiatowych izb rolniczych. Jednakże taka ewentualna zmiana powinna zostać poprzedzona kompleksową analizą obowiązujących przepisów oraz praktyki ich stosowania”. Pismo to – z pytaniem, czy Ministerstwo planuje zmianę przepisów dotyczących wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych – RPO przesłał wówczas do MRiRW.

W listopadzie 2019 roku otrzymał zapewnienie, „że jednym z celów działań Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zaplanowanych w nowej kadencji Sejmu RP, będzie wspieranie działalności izb rolniczych. Zostaną przeanalizowane zasady funkcjonowania samorządu rolniczego, w tym także kwestia związana z ordynacją wyborczą w wyborach do walnych zgromadzeń izb rolniczych.

Ewentualna nowelizacja ustawy o izbach rolniczych zostanie przeprowadzona pod kątem poprawy pracy tego samorządu, z uwzględnieniem przepisów dotyczących wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych.”

Natomiast prawie po roku, 22 września 2020 roku, ministerstwo poinformowało dodatkowo, że „zarządzeniem Nr 4 z dnia 27 stycznia 2020 r., Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Jan Krzysztof Ardanowski powołał Zespół do spraw opracowania założeń do projektu ustawy o izbach rolniczych. Do zadań tego Zespołu należy opracowanie założeń do projektu ustawy o izbach rolniczych obejmujących w szczególności zasady przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych. Członkami Zespołu są m.in. przedstawiciele Krajowej Rady Izb Rolniczych. Po zakończeniu prac, przewodniczący Zespołu przedstawi Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi wypracowane, wspólnie z reprezentantami samorządu rolniczego, propozycje zmian przepisów o izbach rolniczych”.

Zatem już drugą kadencję trwają przygotowania do zmiany ustawy o izbach rolniczych.

Więcej:

Wybory do izb rolniczych do unieważnienia?

Zmian w izbach rolniczych nie będzie