Prace więc trwają, aktualizacje następują, a kolejne uwarunkowania zmieniają się – i zmieniać będą.

- Ponad rok kilkuset specjalistów z dwóch zespołów międzyresortowych, 16 zespołów wojewódzkich oraz z instytutów naukowych pracowało nad strategią – mówił wiceminister Ryszard Zarudzki.

W zaprezentowanym dziś dokumencie „Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2020 (2030)”, przedłożonym w Ministerstwie Rozwoju i omówionym podczas konferencji prasowej, wskazano 6 kluczowych wyzwań: opłacalność produkcji, wzrost produktywności i innowacyjności w sektorze, ograniczenie różnic regionalnych w poziomie rozwoju, zróżnicowanie źródeł dochodów mieszkańców, zapewnienie zrównoważonego rozwoju w wymiarze środowiska i klimatu, skuteczność administracji.

Celem głównym ma być stabilny ekonomicznie, społecznie i środowiskowo sektor rolno-spożywczy oraz racjonalnie zagospodarowane obszary wiejskie jako atrakcyjne miejsce zamieszkania, pracy i rekreacji.

Sposób realizacji celu głównego mają opisywać 4 filary rozwoju: opłacalność produkcji, jakość życia i środowiska na obszarach wiejskich, pozarolnicze miejsca pracy i aktywne społeczeństwo, sprawna administracja rolna.

W ramach tych „filarów rozwoju” zaprojektowano 25 kierunków interwencji wraz z pożądanymi wskaźnikami realizacji, z uwzględnieniem różnic przestrzennych lub terytorialnych. W ramach I filara będzie to np. zagwarantowanie bezpieczeństwa żywności, a w ramach III – np. wzrost umiejętności i kompetencji mieszkańców wsi.

 Więcej: „Rolnik plus” to „Pakt dla wsi”?