Projekt nowelizacji ustawy z dnia 16 września o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi jest odpowiedzią na propozycje zmian opracowanych przez międzyresortowy zespół do oceny systemu ratownictwa i ochrony ludności, który został powołany po nawałnicach w 2017 roku. Zespół zwrócił m.in. uwagę na konieczność opracowania rozwiązań zmierzających do rozszerzenia w ustawie z 2011 roku katalogu zdarzeń klęskowych uprawniających do udzielania pomocy poszkodowanym. Projekt zakłada też wprowadzenie zasiłków doraźnych w kwotach do 6 tys. zł.

Propozycja zakłada zmianę tytułu istniejącej regulacji na "Ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych". Zgodnie z propozycją przepisy ustawy zostałyby rozszerzone o klęski żywiołowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 roku o stanie klęski żywiołowej.

Zgodnie z nimi przez klęskę żywiołową rozumie się "katastrofę naturalną lub awarię techniczną, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach, albo środowisku na znacznych obszarach, a pomoc i ochrona mogą być skutecznie podjęte tylko przy zastosowaniu nadzwyczajnych środków we współdziałaniu różnych organów i instytucji oraz specjalistycznych służb i formacji działających pod jednolitym kierownictwem" - czytamy w uzasadnieniu do projektu nowelizacji.

Za katastrofę naturalną rozumie się natomiast zdarzenia związane z działaniem sił natury, m.in. burze, wstrząsy sejsmiczne, wichury i intensywne opady atmosferyczne, a także pożary, susze, powodzie, czy masowe występowanie szkodników. Z kolei przez awarię techniczną rozumie się "gwałtowne, nieprzewidziane uszkodzenie lub zniszczenie obiektu budowlanego, urządzenia technicznego, lub systemu urządzeń technicznych powodujące przerwę w ich używaniu lub utratę ich właściwości" - zaznaczono w uzasadnieniu.

Proponowane rozwiązania umożliwią skierowanie do rodzin lub osób samotnie gospodarujących, które zostały poszkodowane w wyniku wystąpienia powodzi lub innej klęski żywiołowej, pomocy finansowej w formie jednorazowego zasiłku klęskowego w kwocie do 6 tys. zł.

Zasiłek taki będzie przyznawany na wniosek poszkodowanych niezależnie od dochodów. Wnioski będą składane w terminie określonym w akcie prawa miejscowego do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta na terenie gminy, na której doszło do wystąpienia klęski.

Decyzję o przyznaniu zasiłku będzie wydawał wójt burmistrz lub prezydent niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch dni od daty wpłynięcia wniosku. Wypłata zasiłku będzie odbywała się również niezwłocznie - nie później niż w terminie dwóch dni od daty wydania decyzji w tej sprawie.

Projektowana nowelizacja nakłada na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta obowiązek informowania wojewody o wnioskach o zasiłek, jakie wpłynęły, w terminie trzech dni od dnia wpłynięcia wniosku. Ma to pozwolić wojewodzie na kontrolę terminowości załatwienia spraw związanych z przyznawaniem zasiłków i ewentualne przejęcie tych spraw.

W sytuacji gdy wójt, burmistrz lub prezydent nie wydadzą decyzji w sprawie przyznania zasiłku w określonym przepisami terminie, zasiłek taki będzie mógł przyznać bezpośrednio wojewoda.

"Wprowadzenie możliwości przejęcia tego zadania przez wojewodę zagwarantuje alternatywną drogę realizacji przewidzianego ustawą uprawnienia poszkodowanych do otrzymania zasiłku w wysokości 6 tys. zł." - napisano w uzasadnieniu do projektu.

Ponadto w projekcie znalazły się propozycje sankcji za nieterminowe załatwianie spraw związanych z przyznawaniem zasiłków. Zgodnie z propozycją w przypadku rażącego naruszenia terminów przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta wojewoda może wymierzyć tym organom karę w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki. Taką samą kare proponowane przepisy przewidują za niewypłacenie zasiłku w terminie dwóch dni od dnia wydania decyzji o jego przyznaniu, a także za nieprzedstawienie wojewodzie informacji o wnioskach, jakie wpłynęły do organu samorządu oraz o sposobie ich załatwienia. Na postanowienie o nałożeniu kary będzie przysługiwało zażalenie.