Nie ma kredytów na zakup ziemi z częściową spłatą kapitału, przeznaczonych dla młodych rolników.

Preferencyjne kredyty z częściową spłatą kapitału dla młodych rolników na zakup użytków rolnych udzielane były na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U z 2015 r. poz.187 z późn.zm.), uruchomione zostały w 2015 r.

W ramach tej linii kredytowej w 2015 r. banki udzieliły 929 kredytów na kwotę 354 mln zł – informuje dziś MRiRW, ale na stronie internetowej ARiMR umieszczono informację, że kredytów było więcej o jeden: 930, na kwotę 354 539 679,49 tys. zł.

I od 2016 roku kredyty te nie są udzielane.

Więcej: Młody rolnik bez ziemi?

Są jednak inne kredyty.

Jak informuje MRiRW, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa producenci rolni mogą ubiegać się o preferencyjne kredyty na zakup ziemi w ramach linii kredytów:

 na inwestycje w rolnictwie i rybołówstwie (przy udziale kredytu finansowany jest zakup użytków rolnych w części nieprzekraczającej 10% łącznej kwoty planowanych do poniesienia nakładów inwestycyjnych),

 na zakup ziemi (dopłaty do oprocentowania kredytów udzielane są w formule de minimis). 

Dodajmy, że są to kredyty preferencyjne z dopłatą do oprocentowania, finansowane w ramach pomocy krajowej. Pomoc przeznaczona wyłącznie na zakup użytków rolnych w formule pomocy de minimis w rolnictwie udzielana jest zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.

Jak informuje ARiMR, oprocentowanie kredytów inwestycyjnych wynosi nie więcej niż stopa referencyjna WIBOR ustalana dla pożyczek na rynku międzybankowym udzielanych na okres 3 miesięcy (WIBOR 3M), zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku, powiększona o nie więcej niż 2,5 punktu procentowego, płacone przez:

- kredytobiorcę - w wysokości 0,67 oprocentowania obliczonego zgodnie z wyżej przedstawionym sposobem, jednak nie mniej niż 3%, a w przypadku gdy oprocentowanie obliczone zgodnie z tym sposobem wynosi poniżej 3% - w wysokości tego oprocentowania,

- Agencję - w pozostałej części.