„Co do zasady wszelkie użytki rolne gospodarstwa  rolnego wykorzystywane do działalności rolniczej –  w tym obszary, które w dniu 30 czerwca 2003 r. nie  były utrzymywane w dobrej kulturze rolnej w państwach  członkowskich przystępujących do Unii w dniu 1 maja  2004 r., które zdecydowały się na stosowanie systemu  jednolitej płatności obszarowej – kwalifikuje się do  korzystania z płatności podstawowej” – czytamy w rozporządzeniu z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009.

W rozporządzeniu tym rozwiązano też kwestię dopłat do gruntów wykorzystywanych na cele pozarolnicze: państwo ma przygotowywać listę negatywną, obejmującą wykaz obszarów nieobjętych dopłatami: „Z uwagi na to, że  działalność pozarolnicza może przyczynić się do zróżnicowania dochodów gospodarstw rolnych i do żywotności  obszarów wiejskich, użytki rolne gospodarstwa rolnego,  które są wykorzystywane także do prowadzenia działalności pozarolniczej mają być uznawane za kwalifikujące  się, pod warunkiem że są w przeważającym zakresie  wykorzystywane do prowadzenia działalności rolniczej.  W celu oceny tej przewagi należy określić wspólne  kryteria dla wszystkich państw członkowskich. W tym  kontekście oraz aby zapewnić lepsze ukierunkowanie  płatności bezpośrednich należy umożliwić państwom  członkowskim sporządzanie, mając na uwadze pewność  prawa i przejrzystość, wykazu obszarów, które są  głównie wykorzystywane do prowadzenia działalności  pozarolniczej i w związku z tym się nie kwalifikują.”

Przewidziano też możliwość otrzymywania dopłat na obszary, które spełniały wymogi, lecz podlegały obowiązkowi odłogowania, zostały zalesione lub podlegają zobowiązaniom środowiskowym: „Ponadto w celu zachowania kwalifikowalności gruntów,  które kwalifikowały się do celu aktywowania uprawnień  z tytułu odłogowania przed zniesieniem obowiązku  odłogowania, należy przewidzieć, że niektóre obszary zalesione, w tym obszary zalesione w ramach systemów  krajowych zgodnych z odpowiednimi przepisami rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 lub  rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 lub obszary podlegające pewnym zobowiązaniom środowiskowym, kwalifikują się do korzystania z płatności podstawowej.”