Jak podano w projekcie rozporządzenia ministra, w ustawie budżetowej na rok 2019 wydatki na postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej zostały określone w kwocie 79 368 tys. zł. Kwota ta jest niższa o 10 500 tys. zł w stosunku do wydatków budżetowych w kwocie 89 868 tys. zł przewidzianych na ten cel w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 zatwierdzonym przez Radę Ministrów w dniu 25 września 2018 r., który został przekazany do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto w związku z blokadą wydatków budżetu państwa zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2019, dokonaną w trybie przepisów art. 177 ust. 1 pkt 2 i 3 w związku z art. 177 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.), wydatki budżetowe w części 32 – Rolnictwo, w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej zostały zmniejszone o 39.000 tys. zł.

W związku z tymi zmniejszeniami, wydatki budżetowe na postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej zostały określone na 2019 r. w kwocie 40.368 tys. zł, co spowodowało konieczność wprowadzenia zmian polegających na obniżeniu stawek dotacji na zadania z zakresu postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej w taki sposób, aby ogólna kwota zaplanowanych wydatków była zmniejszona z kwoty 89 868 tys. zł do kwoty 40.368 tys. zł.

Zniesiono więc refundowanie kosztów nagród przyznanych i wypłaconych za zwierzęta na wystawach i innych imprezach prezentujących zwierzęta hodowlane.

Poza tym zaproponowano następujące zmiany w rozporządzeniu w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa:

1) wykreślenie zadań i stawek dotacji z lp. 1 – 4 dotyczących:

- organizacji Ogólnopolskiej Wystawy Bydła Hodowlanego, w tym wypłaconych nagród za osiągnięcia w hodowli przyznane na tej wystawie,

- nagród przyznanych i wypłaconych za zwierzęta, które zdobyły tytuły czempionów lub wiceczempionów na regionalnych, okręgowych, wojewódzkich, branżowych wystawach zwierząt hodowlanych,

- nagród przyznanych i wypłaconych za konie hodowli krajowej, które zdobyły I, II lub III lokaty na Mistrzostwach Polski Młodych Koni organizowanych przez podmiot upoważniony do prowadzenia ksiąg koni, jako próby użytkowości dla 4-, 5-, 6- i 7-letnich koni ras: pełnej krwi angielskiej, małopolskiej, wielkopolskiej, polski koń szlachetny półkrwi, śląskiej lub trakeńskiej, w dyscyplinach: ujeżdżenie, skoki przez przeszkody, wszechstronny konkurs konia wierzchowego (wkkw), powożenie zaprzęgami jednokonnymi,

- nagród przyznanych i wypłaconych za konie hodowli krajowej, które zdobyły I, II, III lub IV lokaty na ogólnopolskich czempionatach hodowlanych koni, organizowanych przez podmiot upoważniony do prowadzenia ksiąg koni, w rasie małopolskiej, wielkopolskiej, polski koń szlachetny półkrwi, śląskiej, polski koń zimnokrwisty, huculskiej, konik polski, kuc i trakeńskiej;

2) w zadaniu z lp. 22 „Prowadzenie oceny wartości użytkowej świń, z wyjątkiem ras złotnickiej białej i złotnickiej pstrej” zaproponowano zmniejszenie rocznej stawki dotacji do kwoty 2 420 000 zł, tj. kwoty dotacji, po zaokrągleniu, wykorzystanej na realizację tego zadania w 2018 r. (zaproponowane zmniejszenie wynosi około 70% w stosunku do obowiązującej na to zadanie rocznej stawki dotacji w kwocie 8 019 000 zł, której niewykorzystanie w 2018 r. ma bezpośredni związek z występującym w Polsce afrykańskim pomorem świń);

3) w pozostałych zadaniach roczne stawki dotacji, w odniesieniu do każdego z tych zadań, zostały zmniejszone o około 57,68% w stosunku do obecnie obowiązujących.