„W przypadku rolników, lub małżonków rolników, rozpoczynających lub prowadzących działalność w zakresie przetwarzania i sprzedaży przetworzonych produktów rolnych w ramach rolniczego handlu detalicznego, maksymalna kwota pomocy wynosi 200 000 zł” – przewidziano.

Jak podano w uzasadnieniu, zwiększenie kwoty pomocy umożliwi realizację szerszego zakresu rzeczowo-finansowego inwestycji oraz pozwoli na pokrycie rosnących kosztów usług i materiałów budowlanych. Zmiana ta zachęci nowych beneficjentów do podjęcia inwestycji w aktualnie utrudnionych warunkach spowodowanych epidemią COVID-19, a podmiotom, które uprzednio uzyskały wsparcie i planują realizację nowych inwestycji, umożliwi realizację kolejnych operacji modernizacyjnych, których koszt przekracza dotychczasową maksymalną wysokość pomocy. Zwiększenie zakresu pomocy inwestycyjnej w ramach RHD realizuje założenia rządowej strategii „Plan dla Wsi” w zakresie rozszerzania możliwości sprzedaży w ramach rolniczego handlu detalicznego.

Podwyższenie wysokości wsparcia powinno znacząco wpłynąć na wzrost zainteresowania tym rodzajem działalności. Ma to również szczególne znaczenie w obliczu dotychczasowych danych świadczących o wciąż umiarkowanym zainteresowaniu rolników inwestycjami w zakresie przetwarzania produktów rolnych w ramach rolniczego handlu detalicznego, ich zbywania i marketingu.

Rozpoczynających i prowadzących działalność w zakresie rolniczego handlu detalicznego (RHD) oraz rozpoczynających działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa produktów rolnych dotyczy też kolejna proponowana zmiana.

Do kosztów kwalifikowanych mają się teraz zaliczać też „koszty zakupu specjalistycznych środków transportu – w przypadku następujących beneficjentów:

rolnik, domownik lub małżonek rolnika podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym  zakresie – dotyczy podmiotów składających wnioski w naborze tematycznym dotyczącym wsparcia rozpoczynania działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych oraz rolnik lub małżonek rolnika podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie – dotyczy podmiotów składających wnioski w naborze tematycznym dotyczącym wsparcia rozpoczynania lub prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania i sprzedaży przetworzonych produktów rolnych w ramach rolniczego handlu detalicznego”.

W uzasadnieniu podano, że „wprowadzona została możliwość uzyskania przez te podmioty wsparcia w zakresie specjalistycznych środków transportu, np. izoterma, chłodnia, foodtruck, cysterna, silos, itp. Posiadanie własnego środka transportu ułatwi nowym firmom, rozpoczynającym działalność, zapewnienie odpowiednich standardów sanitarnych i weterynaryjnych. Dzięki zwiększeniu kwoty wsparcia w ramach RHD do 200 tys. zł, również ta grupa rolników/przetwórców będzie miała możliwość dofinansowania inwestycji w środki transportu. Możliwość wykorzystania własnego środka transportu jest kluczowa dla rolników RHD i rolników rozpoczynających działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa produktów rolnych, ponieważ podmioty te prowadzą działalność przetwórczą na mniejszą skalę i mają ograniczone możliwości odnośnie dystrybucji i działań marketingowych. Własny środek transportu pozwoli tym podmiotom (rolnikom RHD i rozpoczynającym działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa) na prowadzenie efektywniejszej dystrybucji i marketingu swoich produktów”.

Ożywieniu w tej działalności ma również sprzyjać kolejna zmiana – zaproponowano wprowadzenie możliwości wsparcia także dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa i marketingu roślin zielarskich.