Zrealizowane po 31 grudnia 2010 r. opłaty roczne od oddania gruntu w użytkowanie wieczyste powinny podlegać opodatkowaniu według stawki podatku obowiązującej dla tej czynności w momencie jej wykonania (co miało miejsce do 31 grudnia 2010 r.), czyli  w wysokości 22 proc.

Jest to zadowalająca sytuacja dla nowych właścicieli gruntów, z ustanowionym prawem użytkowania wieczystego. Należy więc stwierdzić, iż osoba oddająca grunt w użytkowanie wieczyste w okresie do dnia 31 grudnia 2010 r. oraz ustalająca z użytkownikiem wieczystym opłaty z tego tytułu, których terminy płatności przypadają z góry za każdy rok do dnia 31 marca danego roku przez cały okres użytkowania wieczystego, jest zobowiązany od dnia 1 stycznia 2011 r. wskazane opłaty roczne opodatkowywać podatkiem VAT w wysokości 22 proc.- czytamy.