Zgodnie z rozporządzeniem 2019/1009, obowiązującym od 16 kwietnia 2020 r., państwa członkowskie zobowiązane są do wyznaczenia organu notyfikacyjnego dla jednostek oceniających zgodność produktów nawozowych UE i do monitorowania jednostek notyfikowanych. Niezbędne jest też prowadzenie nadzoru rynku.

Jak podano w uzasadnieniu projektu ustawy o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu, rozporządzenie 2019/1009 wpisuje się „w podejmowane przez Komisję Europejską działania, które skierowane są na propagowanie gospodarki w obiegu zamkniętym. Tworzy zharmonizowane warunki udostępniania na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej nawozów wytworzonych z materiałów pochodzących z recyklingu lub materiałów organicznych”. Ma to przynieść korzyści dla środowiska i gospodarki.

Minister gospodarki będzie w Polsce organem notyfikującym, który będzie odpowiadał za opracowanie i stosowanie procedur koniecznych do oceny i notyfikowania jednostek oceniających zgodność produktów nawozowych UE oraz za monitorowanie jednostek notyfikowanych.

Kompetencje nadzoru nad wprowadzaniem do obrotu nawozów, nawozów oznaczonych „Nawóz WE” i środków wspomagających uprawę roślin przechodzą z IJHAARS do PIORiN.

PIORIN będzie organem notyfikującym jednostki oceniające zgodność i kontrolującym jednostki notyfikowane. Jednostki notyfikowane będą wydawały przedsiębiorcy deklaracje zgodności UE, uprawniające do oznaczania nawozów CE. Oznaczenie CE umożliwia wprowadzenie produktów nawozowych na unijny rynek bez dodatkowych pozwoleń.

Projekt ustawy w załączniku.

Czytaj też: PIORiN będzie tylko nadzorował rynek nawozów