PARTNERZY PORTALU
  • partner portalu farmer.pl
  • partner portalu farmer.pl

Nasiennictwo po zmianach

Nasiennictwo po zmianach

Obowiązująca ustawa z 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie była wielokrotnie nowelizowana. Obecna konieczność implementacji kolejnych aktów prawnych skłoniła Ministerstwo Rolnictwa do opracowania projektu nowej ustawy. Prace trwają od końca 2009 roku, obecnie na stronach internetowych MRiRW umieszczono już szósty projekt ustawy. 29 marca przyjął go rząd.Wprowadzono podział na tytuły, działy i rozdziały. Projekt obejmuje przepisy dotyczące zgłaszania i rejestracji odmian uprawnych przez Centralny ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, jak też przepisy dotyczące wytwarzania i oceny materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych, materiału szkółkarskiego oraz rozmnożeniowego i nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych, zasady etykietowania i oznaczania tego materiału siewnego, jak też obrotu tym materiałem i jego kontroli.

W odróżnieniu od obowiązującej ustawy proponuje się, aby wykaz gatunków roślin, których dotyczą przepisy projektu ustawy, był ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wprowadzono definicję „odmiany regionalnej" roślin rolniczych i roślin warzywnych zamiast obecnej definicji „odmiany miejscowej". Wprowadzono definicję „odmiany amatorskiej" dla odmian roślin warzywnych przystosowanych do warunków lokalnych, ale niewykorzystywanych do produkcji towarowej. Rozszerzono definicję „materiału siewnego", dokonując podziału na różne jego rodzaje, z uwzględnieniem specyfiki i sposobów rozmnażania tego materiału, tj. wegetatywny lub generatywny.

Zastąpiono określenie materiału siewnego jako „materiału hodowcy" określeniem „Materiał mateczny", ponieważ wprowadzono definicję „zachowującego odmianę", który odpowiada za wytworzenie materiału matecznego danej odmiany. Dokonano zmiany pojęcia „dostawcy", który będzie wpisywany do ewidencji dostawców zgodnie z przepisami projektu ustawy, a nie ustawy o ochronie roślin. Wprowadzono definicję „nieprofesjonalnego odbiorcy" - jest to osoba fizyczna nabywająca materiał siewny na potrzeby własne, niezarobkowe. W celu doprecyzowania przepisów dotyczących składania wniosków o wpis odmiany do krajowego rejestru dodano definicję „zgłaszającego odmianę". Doprecyzowane zostały przepisy dotyczące urzędowych działań, które stanowią implementację definicji tych działań zawartych w dyrektywach Rady Unii Europejskiej. Przyjęto, że osoby je prowadzące nie uzyskuję żadnych korzyści z działań, do których zostały upoważnione.

Przepisy dotyczące urzędowych badań odmian oraz wpisu do krajowego rejestru pozostają niezmienione. Odmianę do krajowego rejestru wpisuje się na wniosek zgłaszającego odmianę. Wzór wniosku będzie umieszczony na stronie internetowej COBORU-u. Centralny Ośrodek pokryje wszystkie koszty badań, także zlecanych innym podmiotom. Zgłaszający odmianę będzie mógł zapoznać się z przebiegiem i wynikami badań, otrzyma raport końcowy. Hodowca będzie mógł dołączyć do wniosku o wpis listę osób fizycznych, które brały udział w wyhodowaniu albo odkryciu i wyprowadzeniu odmiany i będą mogły one otrzymać zaświadczenie potwierdzające ich udział w hodowli. Po wpisie odmiany do rejestru Centralny Ośrodek będzie mógł kontrolować właściwe zachowanie odmiany, także przy udziale osób nie będących pracownikami Centralnego Ośrodka.
Opinia komisji do spraw rejestracji może ale nie musi być uwzględniona przez dyrektora Centralnego Ośrodka. Do 30 lat przedłużono okres wpisu do krajowego rejestru w przypadku roślin sadowniczych.

Wprowadza się przepis, który umożliwia zachowanie odmiany niechronionej wyłącznym prawem do odmiany przez więcej niż jednego zachowującego odmianę. Dodano upoważnienie dla ministra do ustalenia listy gatunków roślin warzywnych i sadowniczych, dla których będą przeprowadzane badania WGO.

Projekt wprowadza przepisy regulujące kwestie związane z rejestracją odmian genetycznie zmodyfikowanych. Do krajowego rejestru będą mogły być wpisane te odmiany genetycznie zmodyfikowane, w których znajduje się modyfikacja dopuszczona do obrotu z możliwością uprawy na terytorium UE. Jeśli proces dopuszczenia do obrotu nie został zakończony, zgłaszający dołączy do wniosku kopię zgody ministra właściwego do spraw środowiska w sprawie zamierzonego uwolnienia do środowiska organizmów GMO w celach eksperymentalnych.

Za wpis odmiany amatorskiej, zachowanie jej w trakcie badań rejestrowych i zachowanie odmiany po wpisie odpowiada zachowujący odmianę. W projekcie określono warunki, jakie muszą być spełnione, aby odmiana regionalna mogła zostać uznana. Minister określi jednostki właściwe za genetyczne zasoby roślin, będą one opiniować w sprawie uznania roślin za odmianę amatorską lub regionalną.

Przepisy zawarte w Tytule III regulują zasady wytwarzania i oceny różnych rodzajów materiału siewnego. Proponuje się, aby wniosek o dokonanie oceny polowej odmian niechronionych wyłącznym prawem do odmiany składał podmiot prowadzący obrót a nie hodowca. W przypadku materiału matecznego wniosek o dokonanie oceny polowej materiału siewnego własnych odmian składa zachowujący te odmiany.
W części dotyczącej zgłaszania do oceny polowej plantacji nasiennej wprowadzono przepisy porządkujące i upraszczające działania.
Rozszerzono zakres akredytacji dla próbobiorców oraz laboratoriów samodzielnych oraz laboratoriów prowadzących obrót.
Projekt wprowadza możliwość degradacji materiału siewnego. Obniżenia stopnia kwalifikacji można dokonać w trakcie przeprowadzania oceny oraz po zakończeniu oceny dla materiału siewnego zaopatrzonego w etykiety, jak też dla materiału siewnego po ocenie okresowej.

Określono warunki wytwarzania i oceny polowej, oceny laboratoryjnej, oceny cech zewnętrznych i oceny weryfikacyjnej materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych odmian regionalnych i odmian amatorskich. Podano zasady organizacji i dokonywania oceny tożsamości i czystości odmianowej. Ocenie podlega 100 proc. partii materiału siewnego kategorii kwalifikowany przeznaczonych do dalszej reprodukcji i nie mniej niż 10 proc. partii materiału siewnego odmian regionalnych i amatorskich. Centralny Ośrodek (nie Główny Inspektor) będzie wydawał pisemną informację o wynikach oceny tożsamości i czystości odmianowej.

Kolejny dział dotyczy mieszanek materiału siewnego. Wprowadzono przepis, że nie podlegają okresowej ocenie laboratoryjnej. Po 30 czerwca trzeciego roku od zabezpieczenia opakowania nie można przeznaczać materiału na cele siewne. W drodze rozporządzenia określone zostaną wymagania dotyczące wytwarzania mieszanek dla ochrony środowiska.
W stosunku do obecnie obowiązujących przepisów dotyczących wytwarzania i oceny materiału szkółkarskiego oraz rozmnożeniowego i nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonek winorośli został wprowadzony m.in. przepis zgodnie z którym wojewódzki inspektor dokonuje kontroli wytwarzania materiału szkółkarskiego CAC, a także materiału rozmnożeniowego i nasadzeniowego roślin warzywnych lub ozdobnych oraz sadzonek winorośli. Obowiązek przechowywania dokumentacji sprzedaży przez 3 lata nie dotyczy sprzedaży dla nieprofesjonalnych odbiorców. Minister określi wykaz gatunków i odmian roślin, dla których materiał szkółkarski CAC powinien być wytwarzany wyłącznie z materiału siewnego kategorii kwalifikowany.

Za odmiany powszechnie znane uznaje si ę odmiany wprowadzone do obrotu przed 30 września 2012, jeśli posiadają urzędowo uznany opis, za który uważa się opis sporządzony dla odmiany utrzymywanej przez dostawcę na liście odmian materiału szkółkarskiego CAC.
W dziale obejmującym przepisy dotyczące dokumentowania wyników poszczególnych ocen materiału siewnego wprowadzono przepis, że do świadectw i wyników oceny nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. W przypadku, gdy oceniana partia materiału siewnego spełnia wymagania jakości, może być wydane świadectwo ISTA zamiast oceny laboratoryjnej.
W przepisach dotyczących wydawania upoważnień i akredytacji w zakresie oceny materiału siewnego zapisano, że upoważnienia i akredytacje do oceny polowej, laboratoryjnej i pobierania prób udziela się bezterminowo. Wprowadzono jednocześnie obowiązek uczestniczenia w szkoleniach.
Podmioty prowadzące obrót będą wpisane do ewidencji po zgłoszeniu. Numer w ewidencji jest umieszczony na partii materiału siewnego, co pozwala na kontrolę. Prowadzący obrót ma obowiązek składania wojewódzkiemu inspektorowi okresowych pisemnych informacji dotyczących obrotu oraz prowadzenia dokumentacji.

W Dziale II zawarto przepisy dotyczące przygotowania materiału do obrotu. Regulują one rodzaje opakowań, sposoby ich plombowania i etykietowania.
Dział III określa rodzaje i kategorie materiału siewnego dopuszczonego do obrotu. Wprowadzony został przepis, który określa, że do obrotu dopuszcza się materiał siewny roślin rolniczych i warzywnych odmian wpisanych do krajowego rejestru, odpowiednich rejestrów innych państw członkowskich oraz wspólnotowego katalogu lub rejestru państwa stowarzyszonego. Zostało dodane upoważnienie dla ministra do wydania rozporządzenia określającego wzór wniosku o dopuszczenie materiału siewnego do obrotu w drodze decyzji, terminy jego składania oraz warunki i sposób wprowadzania do obrotu materiału siewnego. Minister określi też maksymalny udział procentowy genetycznie modyfikowanego materiału w materiale siewnym odmian konwencjonalnych.

W Dziale IV wyszczególniono przepisy dotyczące wprowadzenia do obrotu mieszanek dla ochrony środowiska, a w Dziale V - dotyczące wprowadzenia do obrotu materiału siewnego odmian rolniczych i warzywnych znajdujących się w badaniach rejestrowych., a w Dziale VI - odmian regionalnych (ich udział nie może przekroczyć 10 proc. materiału siewnego danego gatunku stosowanego rocznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) i amatorskich, w Dziale VII - wytworzonego w ramach tymczasowego eksperymentu (wprowadzane są przez Komisję Europejską w drodze decyzji).

Tytuł VI obejmuje przepisy dotyczące opłat związanych z oceną materiału siewnego. Jedynie świadectwo mieszanki materiału siewnego podlega opłacie skarbowej.

W Tytule VII wprowadzono obowiązek informowania wojewódzkiego inspektora o sprowadzonym z państw trzecich materiale siewnym, w Tytule VII są przepisy dotyczące zakresu kontroli oraz jej zasad nad wytwarzaniem materiału siewnego i obrotem tym materiałem.
W IX Tytule podano przepisy dotyczące opłat sankcyjnych i przepisy karne. Został dodany przepis mówiący, że do rolników stosuje się przepisy dotyczące działalności gospodarczej przedsiębiorcy, co ma zapewnić jednakowe zasady kontrolo dla wszystkich podmiotów prowadzących obrót materiałem siewnym. Wysokość opłaty sankcyjnej ma wynosić 200 proc. kwoty należnej za materiał siewny sprzedany lub dostarczony niezgodnie z warunkami określonymi w ustawie. Prowadzący obrót bez zgłoszenia jest zobowiązany do wniesienia opłaty sankcyjnej w wysokości 2270 zł.
Tytuł ostatni, X, zawiera przepisy zmieniające, przejściowe i końcowe.Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (0)

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.81.89.248
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

KONTAKT24

Widziałeś, słyszałeś coś ważnego? Byłeś świadkiem niecodziennego wydarzenia? Napisz do nas! Opublikujemy, zainterweniujemy, pokażemy całemu światu. Jesteśmy dla Was 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu.

DODAJ PLIKI

Kliknij lub przeciągnij pliki z dysku i upuść. Max. rozmiar pliku 4 MB.

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.