Ile pieniędzy trafi do rolników i na obszary wiejskie w ramach Krajowego Planu Odbudowy? Jak się okazuje, wciąż odpowiedź na to pytanie jest ustalana.

Jak podało Ministerstwo Funduszy i Polityki  Regionalnej przed dzisiejszą sejmową Komisją Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zakończono konsultacje społeczne KPO, teraz są analizowane zgłaszane uwagi i określany jest zakres potencjalnych zmian wynikających z tych uwag. „Informacje o wpływie konsultacji na KPO zostaną zawarte w zmienionym projekcie dokumentu. Będziemy dążyć do jak najszerszego ujęcia obszarów wiejskich i rolnictwa w KPO. Tak by zbliżyć się do 10% alokacji” - zapewniono, dodając, że przy tworzeniu zakresu wsparcia w ramach KPO brana jest również pod uwagę możliwości wsparcia w ramach innych źródeł finansowania, w tym przede wszystkim w ramach polityki spójności oraz polityki rolnej UE na lata 2021-2027, głównie w celu uniknięcia występowania dublowania się interwencji, jak również w celu wypracowania komplementarności oraz uzupełniania się działań zaplanowanych w KPO oraz polityce spójności i polityce rolnej.

Największe z planowanych w KPO wydatków na wieś i rolnictwo to inwestycje związane ze skracaniem łańcucha dostaw w przetwórstwie rolno-spożywczym. „Inwestycja obejmować będzie: tworzenie lub rozwój sieci centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych na poziomie regionów lub na poziomie lokalnym; rozwój rolno-spożywczych rynków hurtowych; wsparcie inwestycji MŚP sektora rolno-spożywczego w obszarze gospodarki o obiegu zamkniętym i ochrony środowiska, a także poprzez zakup maszyn i urządzeń do produkcji, technologii, środków transportu oraz rozbudowy infrastruktury zakładów, czy wsparcie inwestycyjne w zakresie wykorzystania surowców białkowych niemodyfikowanych genetycznie do produkcji pasz (bez GMO). Na powyższe działania przeznaczono 500 mln euro. Kwota zostanie zwiększona do 1 267 mln euro” – podano.

Z 97 mln euro do 115 mln euro zwiększono kwotę na  utworzenie  6 laboratoriów technologicznej infrastruktury badawczej w instytutach nadzorowanych przez MRiRW.

Na inwestycje dotyczące systemów oczyszczania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę przeznaczono 204 mln euro.

W ramach inwestycji C2.1.1. E-usługi publiczne, rozwiązania IT usprawniające funkcjonowanie administracji i sektorów gospodarki oraz technologie przełomowe w sektorze publicznym, gospodarce i społeczeństwie, na które przeznaczono 457 mln euro, przewiduje się m.in. działania mające na celu cyfryzację rolnictwa, w tym wdrożenie rozwiązań geomatycznych i monitoringu satelitarnego w rolnictwie, wdrożenie systemu weryfikacji terenów rolnych, czy systemu nadzoru weterynaryjnego (77 mln euro).

W wyniku konsultacji społecznych dodano inwestycję związaną z gospodarowaniem zasobami wodnymi na terenach rolniczych (w tym retencja) ze środkami 667 mln euro.

„Wiele interwencji KPO będzie realizowana na obszarach wiejskich, np. inwestycje w szybki internet na obszarach białych plam; wsparcie cyfryzacji w szkołach (często wiejskich), wymiana źródeł ciepła i termomodernizacja domów jednorodzinnych, wsparcie "zielonych" inwestycji w średnich lub małych miastach i ich obszarach funkcjonalnych, inwestycje w dywersyfikację działalności przedsiębiorstw, tereny inwestycyjne, zwiększenie dostępu do systemu zdrowia, opieki dla dzieci do lat 3, autobusy na terenach ze słabą dostępnością, OZE realizowane przez społeczności, ośrodki kultury i biblioteki itp.” – dodano.

Poseł Jarosław Sachajko domagał się szczegółowego wyliczenia wszystkich środków, które mają rozwijać wieś i rolnictwo.

Wcześniej podawano, że ze wszystkich źródeł na "Krajowy Plan Odbudowy" na sektor rolno-spożywczy trafi 20 proc. środków.

Czytaj też:

Czy Krajowy Plan Odbudowy wesprze rolnictwo jednym procentem?

Zmiany w PROW dopiero w III kwartale

Wieś i rolnictwo tracą możliwość odbudowy po pandemii?