MRiRW przygotowało projekt zmian zmieniających rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół.

Przyczyną nowelizacji jest wzrastająca liczba zachorowań na COVID-19 w Polsce, a w konsekwencji coraz częstsze przypadki zawieszenia zajęć szkolnych na czas określony, co powoduje, że realizacja zobowiązań ciążących na szkołach biorących udział w programie dla szkół, polegających na udostępnieniu zakupionych lub dostarczonych produktów dzieciom biorącym udział w tym programie, może być utrudniona.

Biorąc to pod uwagę, uznano za celowe wprowadzenie przepisów umożliwiających tym szkołom udostępnianie porcji uczniom nieobjętym grupą docelową, tj. uczęszczającym do klas VI-VIII oraz do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przy szkołach podstawowych, a także uczniom uczestniczącym w zajęciach w trybie nauki zdalnej (po złożeniu dyrektorowi szkoły oświadczenia zawierającego zobowiązanie do odbioru owoców i warzyw lub mleka oraz udostępnienia ich dzieciom).

Poza tym w projekcie określono tryb, w jakim do dyrektorów oddziałów terenowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa będą kierowane powiadomienia dyrektorów szkół podstawowych biorących udział w programie dla szkół o zawieszeniu zajęć na czas oznaczony.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Czytaj też:
Jak działa „Program dla szkół”, skoro nie działają szkoły?