Już po swoim pierwszym posiedzeniu KRIR nowej kadencji wystosował do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wniosek o zmianę przepisów ustawy dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów, w celu nadania geodetom prowadzącym firmy prywatne uprawnień dotyczących scalania gruntów.


Ministerstwo w odpowiedzi przekonuje, że prace wymienne nie bez powodu mogą wykonywać jedynie jednostki organizacyjne samorządu województwa. Rola marszałków województw jest bowiem nie tylko nadzór nad scalaniem i wymiana gruntów rolnych, ale też „programowanie i koordynacja prac urządzeniowo-rolnych, jak również modernizacja terenów wiejskich”.


KRIR uzasadniał swój wniosek argumentami rolników z woj. opolskiego, którzy narzekają na trudności w przeprowadzaniu scalania czy wymiany gruntów, z racji braku odpowiedniej jednostki w swoim regionie. Opolscy rolnicy musza zwracać się z takimi sprawami aż do urzędów w Małopolsce. Jak jednak czytamy w odpowiedzi MRiRW: „Do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie docierają żadne informacje dotyczące trudności związanych z przeprowadzeniem wymiany gruntów. Jak wynika ze sprawozdań przekazywanych przez Wojewodów za ostatnie dwa lata, wymiany gruntów zostały przeprowadzone na obszarze 153 ha w 2017 roku i 673 ha 2018 roku, co wskazuje na niewielkie zainteresowanie właścicieli gruntów stosowaniem tego rozwiązania.”


Resort nie zgadza się też ze stwierdzeniem, że w województwie opolskim, w którym brak jest wojewódzkiego biura geodezji i terenów rolnych, wymiana małych działek jest nieopłacalna z uwagi na to, że najbliższe istniejące biuro znajduje się dopiero w Krakowie. „Należy zwrócić uwagę, że takie biura funkcjonują także w sąsiednich województwach, tj.: dolnośląskim i śląskim, które w drodze porozumień mogą realizować prace wymienne na terenie województwa opolskiego. Zatem to do samorządu województwa należy decyzja o funkcjonowaniu takiej jednostki na terenie danego województwa bądź zawierania porozumień z samorządami innych województw w celu realizacji zadań z zakresu prac wymiennych.” – argumentuje resort.


Na koniec ministerstwo uzasadnia swoją odmowę również skargami rolników na nierzetelność i błędy prywatnych firm geodezyjnych, przy realizacji podobnych postępowań, związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków.