Brak uregulowania praw właścicieli ziemi do możliwości sprzeciwu wobec objęcia nieruchomości obwodem łowieckim doprowadził do wielu przypadków unieważniania uchwał sejmików dotyczących wyznaczania obwodów. Sądy orzekały nieważność uchwały w zaskarżonej części, tj. włączającej grunty osoby skarżącej do obwodu łowieckiego, wobec niemożliwości częściowej zmiany takiej uchwały.

Więcej: Rolnik nie musi zgadzać się na włączenie ziemi do obwodu łowieckiego

http://beta.farmer.pl/prawo/przepisy-i-regulacje/rolnik-nie-musi-zgadzac-sie-na-wlaczenie-ziemi-do-obwodu-lowieckiego,74349.html

To z kolei uniemożliwiało prowadzenie polowań na prywatnych gruntach położonych w obrębie takich obwodów.

W woj. lubuskim zlikwidowano w ten sposób m.in. dwa obwody łowieckie. Sejmik Województwa Lubuskiego, nie mogąc powołać nowych obwodów łowieckich, 20 listopada 2017 r.  wydał nową uchwałę - na podstawie art. 33a ustawy o ochronie zwierząt. Przepis ten przewiduje możliwość „ograniczenia populacji zwierząt”, jeżeli stwarzają one „nadzwyczajne zagrożenie dla życia, zdrowia lub gospodarki człowieka”.

Uchwała przewidywała „odstrzał redukcyjny” zwierząt (dziki, jelenie, sarny, lisy, jenoty, borsuki i kuny) na terenie zlikwidowanych obwodów łowieckich. Oznaczała, że polowania znów będą mogły się odbywać na nieruchomościach, których właściciele sobie tego nie życzą.

Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył tę uchwałę do WSA (sygn. akt II SA/Go 103/18)  - i poinformował właśnie o odniesionym sukcesie: 

11 kwietnia 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim stwierdził  nieważność uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego.

Sąd uznał, że naruszała ona prawa właścicieli nieruchomości, gdyż:

- została wydana z przekroczeniem upoważnienia ustawowego (art. 33a ustawy nie może służyć regularnej gospodarce łowieckiej, lecz dotyczy sytuacji nadzwyczajnych),

- naruszała zasadę proporcjonalności (Sejmik nie rozważył, czy jest konieczność prowadzenia polowań na całym terenie zlikwidowanych wcześniej obwodów łowieckich).

Przypomnijmy, że zgodnie z nowelizacją Prawa łowieckiego z 22 marca tego roku, podziału na obwody łowieckie dokonuje w obrębie województwa sejmik województwa, w drodze uchwały, której projekt przygotowuje marszałek województwa. Uwagi do projektu uchwały może wnieść każdy właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości objętej projektem uchwały. „Przy rozpatrywaniu uwag dotyczących wyłączenia nieruchomości z obwodu łowieckiego uwzględnia się szczególne właściwości nieruchomości lub prowadzonej na niej działalności, które istotnie utrudnią prowadzenie na niej gospodarki łowieckiej, albo – w przypadku objęcia nieruchomości obwodem łowieckim – spowodują konieczność zaprzestania lub istotnego ograniczenia prowadzenia na niej dotychczasowej działalności” – przewidziano. Ponadto, „Jeżeli w wyniku objęcia nieruchomości obwodem łowieckim korzystanie z niej lub z jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe lub istotnie ograniczone, właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości może żądać od województwa odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę.”

Będący osobą fizyczną właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości wchodzącej w skład obwodu łowieckiego może też przed starostą złożyć oświadczenie w formie pisemnej o zakazie wykonywania polowania na tej nieruchomości.

Zgodnie z nowelizacją, odszkodowanie nie przysługuje za szkody powstałe na nieruchomościach, w odniesieniu do których właściciel albo użytkownik wieczysty złożył oświadczenie o zakazie wykonywania polowania.