Podczas posiedzenia w połowie miesiąca Komisja kontynuowała rozpatrywanie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Projekt zawarty w sprawozdaniu ma na celu uporządkowanie systemu gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz rozszerzenie katalogu zadań Agencji Nieruchomości Rolnych.

Komisja wniosła poprawki polegające m.in. na modyfikacji w art. 3 zmianie 4, dotyczącej art. 6 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, definicji rolnika indywidualnego (zmiana polega na wydłużeniu okresu zamieszkania w gminie, na obszarze której położona jest nieruchomość rolna, z 3 do 5 lat). Ponadto uściślono brzmienie ustępu 2 w art. 4, dotyczącego uzgodnienia z dzierżawcą części dzierżawy, którą będzie chciał wyłączyć z dzierżawy.
Komisja przyjęła sprawozdanie.

Wyznaczono do 24 sierpnia br. termin na przedstawienie opinii MSZ, opinia wpłynęła już do Sejmu.
Teraz projektem może zająć się Sejm. Najbliższe posiedzenie zaczyna się w poniedziałek, jak na razie w porządku obrad nie ma tej ustawy.