Uzyskanie w pełnej wysokości płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych  PROW jest warunkowane przestrzeganiem przez rolnika obowiązujących norm i wymogów wzajemnej zgodności z obszaru: środowisko, zmiana klimatu oraz utrzymanie gruntów w dobrej kulturze rolnej, zdrowie publiczne, zdrowie zwierząt i zdrowie roślin oraz dobrostan zwierząt.

W przypadku niespełnienia przez rolnika zasady wzajemnej zgodności należne płatności ulegają zmniejszeniu lub rolnik zostaje wykluczony z płatności.

„Wysokość kary administracyjnej z tytułu nieprzestrzegania wzajemnej zgodności wynika z oceny niezgodności według kryteriów: zasięgu, dotkliwości, trwałości oraz powtarzalności, a także musi uwzględniać fakt, czy niezgodność wynikała z zaniedbania (nieumyślna), czy też jest efektem celowego działania rolnika. W przypadku, gdy stwierdzona niezgodność wyniknie z zaniedbania ze strony rolnika, obniżka ta będzie z zasady stanowić 3% całkowitej kwoty płatności. W zależności od stopnia naruszenia sankcja może zostać obniżona do 1% lub zwiększona do 5%. W przypadku, gdy rolnik celowo dopuści się stwierdzonej niezgodności, obniżka będzie z zasady wynosić 20% całkowitej kwoty. Jednakże, na podstawie oceny przedłożonej przez właściwy organ kontroli w raporcie z czynności kontrolnych, możliwe jest obniżeniu procentu do wysokości nie mniejszej niż 15% lub zwiększenie do 100% całkowitej kwoty” – te zasady przypomina ministerstwo w uzasadnieniu projektu rozporządzenia ministra rolnictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności, oraz procentowej wielkości kary administracyjnej w zależności od liczby punktów przypisanych stwierdzonym niezgodnościom.

Potrzeba zmiany tego rozporządzenia wynikła z konieczności dostosowania brzmienia dotychczasowych wymogów do nowych rozwiązań technicznych w systemie teleinformatycznym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), w którym jest prowadzony rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt (tzw. system teleinformatyczny IRZplus) oraz dostosowania wymogów dotyczących znakowania świń oraz sporządzania spisu owiec i kóz do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Ocena tych naruszeń, w projektowanym rozporządzeniu, według kryteriów: zasięgu, dotkliwości i trwałości pozostaje bez zmian.

Ponadto wymóg dotyczący posiadania paszportów bydła nie wchodzi już w zakres zasady wzajemnej zgodności i w projektowanym rozporządzeniu uchyla się wiersz, który dotyczy paszportów bydła, a kolejne zmiany  są konsekwencją uchylenia tego naruszenia.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 15 marca 2019 r.

Projekt w załączniku.