W przypadku niespełnienia przez rolnika zasady wzajemnej zgodności, należne płatności ulegają zmniejszeniu lub rolnik zostaje wykluczony z płatności. Wysokość kary zależy od zasięgu, dotkliwości, trwałości oraz powtarzalności naruszeń i uwzględnia, czy niezgodność była nieumyślna czy powstała jako efekt celowego działania rolnika.

Proponowane zmiany w rozporządzeniu to wynik zmiany rozporządzenia w sprawie norm w zakresie dobrej kultury rolnej oraz przyjęcia programu azotanowego.

Projekt usuwa brak spójności systemu sankcji za naruszenia przez rolników zasady wzajemnej zgodności ze znowelizowanymi przepisami norm w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska i wymogów w zakresie zarządzania (składających się na zasadę wzajemnej zgodności).

Zaktualizowano brzmienie niezgodności z normą DKR, dotyczącą ustanowienia stref buforowych wzdłuż cieków wodnych. Poza tym uwzględniono zmiany wynikające z przyjęcia programu azotanowego. Oceny naruszeń zostały dostosowane do zmian technicznych.

Projekt – wraz z tabelą określającą liczbę punktów w przypadku stwierdzonej niezgodności – w załączniku.

Czytaj też: Niewielkie zmiany w karach za niezgodności stwierdzone przy płatnościach bezpośrednich