Jak przypomniano po dwudniowym seminarium poświęconym ochronie zwierząt, zorganizowanym przez NIK dla policjantów i samorządowców, NIK przeprowadziła dwie kontrole dotyczące tych zagadnień: „Przestrzeganie praw zwierząt” i „Wykonywanie zadań gmin dotyczących ochrony zwierząt”. Sformułowanych  zostało wówczas wiele wniosków dotyczących zmian w prawie.

„Dotychczasowe kontrole przeprowadzone przez NIK dotyczące ochrony zwierząt, wykazały wiele nieprawidłowości i dlatego, zdaniem NIK, niezbędne jest nasilenie działań organów Inspekcji Weterynaryjnej, na których ciąży ustawowy obowiązek sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt” – taki wniosek znalazł się w informacji Najwyższej Izby Kontroli, przekazanej po seminariach.

Jak podano, według danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w roku 2016 wszczęto 2496 postępowań przygotowawczych o przestępstwa z ustawy o ochronie zwierząt (wzrost o 12% w porównaniu z rokiem 2015, kiedy to odnotowano ich 2229), stwierdzono 1695 przestępstw (o 8,8% mniej niż w roku poprzednim, kiedy stwierdzono ich 1859). W 2016 roku zarzuty popełnienia przestępstw z ustawy o ochronie zwierząt przedstawiono 859 podejrzanym (co oznacza wzrost ich liczby o 21,8% w porównaniu z rokiem 2015, kiedy to ustalono 705 podejrzanych). 

NIK poinformowała też, że przeprowadziła kontrolę „Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przez powiaty i gminy”.

Ogółem w skontrolowanych jednostkach w latach 2014–2017 (do 30 września) niezgodnie z przepisami ustawy POŚ oraz innych ustaw wykorzystano 48 964,2 tys. zł, tj. 14,4% wydatków ogółem sfinansowanych ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Na zadania niemieszczące się w katalogu zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wydano 33 720,5 tys. zł (9,9% kwoty ogółem zrealizowanych wydatków). Największy udział wydatków dokonanych w sposób nieprawidłowy w ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków odnotowano na:

– budowę i prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt,

– sterylizację i kastrację bezdomnych zwierząt.

Natomiast z 3,5 mln zł wydatkowanych w sposób nieprawidłowy na zadania mieszczące się wprawdzie w katalogu zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, lecz nieobjęte kompetencją powiatów i gmin, najwięcej przeznaczono na finansowanie zadań, znajdujących się w kompetencji kół łowieckich, a obejmujących m.in. dokarmianie zwierzyny dzikiej, odstrzał redukcyjny oraz zakup i reintrodukcję zwierzyny.