Przypominamy:

1. Wszystkich rolników, których grunty orne wchodzące w skład gospodarstwa położone są na obszarach zagrożonych erozją wodną, obowiązuje utrzymanie okrywy roślinnej na powierzchni stanowiącej co najmniej 40 proc. powierzchni gospodarstwa w terminie od 1 grudnia do 15 lutego;

2. Rolników którzy wykorzystują osady ściekowe jako nawóz, obowiązuje zakaz ich stosowania na terenach zmarzniętych i pokrytych śniegiem;

3. Wszystkich rolników, a przede wszystkich tych, których gospodarstwo lub jego część jest położone na obszarze szczególnie narażonym na zanieczyszczenia azotanami tzw. OSN, obowiązuję zakaz stosowania nawozów naturalnych oraz organicznych w postaci stałej i płynnej w okresach: od 1 grudnia do końca lutego (dotyczy wszystkich gospodarstw), oraz od 16 listopada do końca lutego (gospodarstwa położone na OSN);

4. Każdy rolnik przechowujący nawozy naturalne ma obowiązek zabezpieczyć gospodarstwo w taką pojemność płyty obornikowej lub zbiorników na gnojówkę i gnojowicę, aby zapewnić możliwość ich gromadzenia oraz przechowywania przez okres co najmniej 4 miesięcy (dotyczy każdego gospodarstwa) lub 6 miesięcy (gospodarstwa położone na OSN);

5. Nie można przekroczyć dopuszczalnej dawki 170kgN/ha/rok zastosowanej w nawozach naturalnych. W przypadku zbyt dużej produkcji nawozów w stosunku do powierzchni gruntów rolnych będących w posiadaniu rolnika, powinien on sprzedać nadprodukcję nawozu naturalnego innemu rolnikowi spisując z nim umowę zbytu;

6. Należy również przestrzegać obowiązku zabezpieczenia kiszonek przed wyciekiem soków do gruntu;

7. Rolnik ma obowiązek przechowywać środki ochrony roślin zgodnie z zaleceniami zawartymi na etykiecie - instrukcji stosowania. Prowadzić ewidencję zabiegów wykonywanych przy użyciu środków ochrony roślin. Pamiętać  o posiadaniu aktualnego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin (ważne 5 lat) oraz posiadać atest potwierdzający sprawność techniczną opryskiwaczy (ważne 3 lata). Zachęcamy sprawdzić aktualność wyżej wymienionych zaświadczeń i w razie ich braku uzupełnić je w najbliższym terminie.