„Notariusze nie nadsyłają aktów notarialnych do MSW w wymaganym 7-dniowym terminie, często nie pomagają nawet kilkukrotne monity z naszej strony - mówił wiceminister Stanisław Rakoczy podczas posiedzenia sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych. Jedynym organem władnym ich ukarać jest izba notarialna. Ta zaś nie kwapi się do podjęcia działań. Dotychczas wszczęła zaledwie trzy postępowania w tego rodzaju sprawach.  W związku z powyższym pytam Pana Ministra:

   1. Ile gruntów zmieniło właściciela bez zezwolenia?

   2. Jakie działania zostaną podjęte w celu poprawy prawa w zakresie zgłaszania do rejestru aktów notarialnych dotyczących zakupu nieruchomości w Polsce przez cudzoziemców?” – pytała poseł Anna Sobecka w interpelacji skierowanej do ministra sprawiedliwości.

„W latach 2010–2012 minister sprawiedliwości złożył 12 wniosków o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego z uwagi na nagminne naruszenie ustawowego obowiązku. Przedłożona w kwietniu 2013 r. informacja ministra spraw wewnętrznych dotycząca naruszeń tego obowiązku przez notariuszy w 2012 r. skutkować będzie kolejnymi wnioskami o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego” – wyjaśnił podsekretarz stanu Michał Królikowski i dodał, że Ministerstwo Sprawiedliwości nie zamierza proponować żadnych zmian w prawie, gdyż problem ten leży w gestii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.