Poseł Krzysztof Michałkiewicz z PiS zwrócił się z interpelacją dotyczącą przyszłej WPR. Oparł się w niej na stanowisku Walnego Zgromadzenia Lubelskiej Izby Rolniczej, zaniepokojonego skutkami proponowanej WPR na lata 2014-2020: niewielkimi zmianami w dopłatach, wzrostem skomplikowania procedur, propozycjami likwidacji kwotowania mleka w 2015 r. oraz cukru w 2016 r., propozycjami zmian w systemie wsparcia grup producentów owoców i warzyw, proponowanymi zmianami w wyznaczaniu ONW (obszarów, na których produkcja rolnicza jest utrudniona ze względu na warunki naturalne), likwidacją rent strukturalnych.

W związku z tym poseł pyta: W jaki sposób proponowane kierunki reformy wspólnej polityki rolnej na lata 2014-2020 wpłyną na kształt polskiego rolnictwa oraz jakie konkretne działania w chwili obecnej są podejmowane dla zabezpieczenia interesów polskich rolników w nowej perspektywie budżetowej?

Wiceminister rolnictwa Kazimierz Plocke zapewnił, że ministerstwo pracuje nad stanowiskiem dotyczącym propozycji zmian zaprezentowanych w październiku 2011 r.

Proponowany podział środków między oba filary i oparcie dopłat bezpośrednich na kryteriach historycznych jest nie do przyjęcia.

Polska jest przeciwna utrzymaniu dotychczasowych proporcji podziału środków między obydwoma filarami WPR, gdyż ograniczają one możliwości poprawy efektywności i skuteczności tej polityki, jakie dałoby wzmocnienie finansowe II filaru – czytamy w odpowiedzi na interpelację. - Obiektywne kryteria podziału środków powinny być zastosowane nie tylko w ramach II filaru, lecz także w ramach filaru I. Choć Polska pozytywnie ocenia dążenie do zmniejszenia różnic w poziomie stawek płatności i powiązanie proponowanego mechanizmu z powierzchnią użytków rolnych, to jednak proponowany przez KE niewielki zakres tego wyrównania i de facto zachowanie zróżnicowania stawek opartego o historyczną intensywność produkcji rolnej są negatywnie oceniane przez rząd RP.

Problematyczne wydaje się też przyjęcie proponowanej propozycji zazielenienia WPR: W odniesieniu do propozycji tzw. zazieleniania WPR Polska stoi na stanowisku, iż aby płatności bezpośrednie po 2013 r. mogły efektywniej niż dziś przyczyniać się do realizacji wspólnotowych celów środowiskowych, konieczne jest przede wszystkim pełne odejście od historycznych kryteriów ustalania stawek i kopert krajowych preferujących regiony i gospodarstwa o intensywnej produkcji rolnej. Dodatkowe efekty środowiskowe na poziomie UE należy osiągać bez zwiększania kosztów administracyjnych, głównie poprzez programy rolno-środowiskowe wzmocnionego finansowo II filaru WPR.

Wyłączenie z produkcji 7 proc. areału może zachwiać konkurencyjnością i dotknie głównie gospodarstw towarowych:  Skala tego zjawiska będzie ostatecznie zależała od kategorii gruntów i elementów krajobrazu, które będą mogły być traktowane jako obszar proekologiczny, co (zgodnie z propozycją Komisji) zostanie określone w akcie prawnym niższego szczebla (tzw. akcie delegowanym).

Pozytywnie oceniono propozycje dotyczące II filaru:  W odniesieniu do polityki rozwoju obszarów wiejskich instrumenty II filaru zaproponowane w projekcie rozporządzenia umożliwiają realizację koncepcji zrównoważonego rozwoju w aspektach: ekonomicznym, społecznym i środowiskowym. Realizacja instrumentów II filaru WPR proponowanych przez Komisję umożliwi kontynuację przemian strukturalnych, a także powinna wnieść znaczący wkład w zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w Polsce, stwarzając zachętę do pozostania i osiedlania się na tych obszarach, bez względu na lokalizację miejsca pracy. Ponadto polityka rozwoju obszarów wiejskich przyczyni się do podniesienia konkurencyjności gospodarstw rolnych i przetwórstwa oraz większego zróżnicowania i rozwoju gospodarki wiejskiej, wywierając także pozytywny wpływ na tempo wzrostu gospodarczego kraju i poziom zatrudnienia.

Jednocześnie wyrażono obawy o przyszłą dostępność dopłat ONW:

Z uwagi na niezadowalający dla Polski efekt dotychczasowych prac nad nowymi kryteriami wyznaczania zasięgów obszarów ONW związany z prawdopodobnym wycofaniem kryterium społecznego istnieje obawa, że zmniejszeniu ulegnie powierzchnia ONW, a w konsekwencji liczba gospodarstw rolnych otrzymujących wsparcie z tytułu prowadzenia działalności rolniczej na tych obszarach. Polska opowiada się za kontynuacją prac zmierzających do określenia kryteriów, które pozwolą na wyznaczenie obszarów ONW zgodnie z faktycznym zróżnicowaniem UE pod względem naturalnej produktywności rolniczej przestrzeni produkcyjnej, zapewniając m.in. spójność z różnicami w poziomie plonów upraw.

Zdaniem wiceministra, proponowane rozwiązania w ramach wspólnej organizacji rynków rolnych trzeba postrzegać jako pozytywne.

Jednocześnie należy jednak zauważyć, że zniesienie kwot mlecznych i cukrowych może mieć negatywne skutki – zastrzega wiceminister Plocke. - Polska sprzeciwia się likwidacji obu tych systemów, stojąc na stanowisku, że system kwot mlecznych sprzyja utrzymywaniu produkcji mleka w tzw. regionach problemowych, gdzie zapobiega procesowi degradacji rolnictwa i wyludnianiu tych obszarów, natomiast w przypadku kwotowania produkcji cukru, uznając, że mechanizm ten skutecznie zabezpiecza rynek UE przed koncentracją produkcji w kilku krajach, które dysponują dobrymi warunkami do uprawy buraków oraz wysoko rozwiniętym przetwórstwem tego surowca.

Prace nad ostatecznym kształtem polskiego stanowiska na temat kształtu WPR trwają, obecnie w resorcie rolnictwa finalizowane są prace nad stanowiskiem rządu w sprawie pakietu legislacyjnego Komisji. Dokument ten będzie podstawą udziału przedstawicieli Polski w negocjacjach nad reformą WPR. Przygotowany projekt został obecnie skierowany do konsultacji społecznych – wyjaśnił wiceminister.