Dotychczasowe wzory ksiąg rejestracji dla bydła, owiec i kóz zawierały wykazy kodów ras zwierząt. W związku z tym dodanie nowej rasy do słownika ras w systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (systemie IRZ) prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, spowodowane np. otwarciem nowej księgi hodowlanej albo sprowadzeniem zwierząt należących do rasy dotychczas nie rejestrowanej w systemie IRZ, powodowało konieczność dokonywania nowelizacji rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz (Dz. U. Nr 151, poz. 1268 oraz z 2007 r. Nr 18, poz. 106). Aktualny wykaz kodów ras bydła, owiec i kóz zostanie udostępniony posiadaczom zwierząt w biurach powiatowych i na oficjalnej stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Ponadto, w nowych wzorach ksiąg rejestracji bydła, owiec i kóz oraz świń zrezygnowano z rozróżniania poszczególnych typów zdarzeń powodujących ubycie zwierząt z siedziby stada (tj. sprzedaż, sprzedaż w celu uboju, sprzedaż do państwa Unii Europejskiej, sprzedaż do państwa Unii Europejskiej w celu uboju, inne przemieszczenie), zastępując je jednym pojęciem przemieszczenia z siedziby stada.
Podobnie zrezygnowano z rozróżniania poszczególnych typów zdarzeń powodujących przybycie zwierząt do siedziby stada (kupno, kupno z państwa Unii Europejskiej), zastępując je jednym pojęciem przemieszczenia do siedziby stada.
Powyższe rozporządzenie zostało skierowane do publikacji i wejdzie w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. (m)