W projekcie zawarto przepisy dostosowujące polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej, w tym rozporządzenia 767/2009, dotyczące w szczególności:
a) zasad umieszczania informacji o materiałach paszowych wchodzących w skład mieszanki paszowej,
b) mieszanek paszowych dietetycznych,
c) sposobu pakowania materiałów paszowych i mieszanek paszowych.

W przedmiotowym projekcie wprowadzono także zmianę ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia polegającą na wskazaniu ministra właściwego do spraw zdrowia, jako koordynatora działań mających na celu, opracowanie zintegrowanego wieloletniego krajowego planu urzędowych kontroli żywności i pasz.

Ponadto w projekcie ustawy zawarto nowe przepisy dotyczące nakładania kar za wytwarzanie, wprowadzanie do obrotu lub stosowanie w żywieniu zwierząt materiałów paszowych, mieszanek paszowych dietetycznych i uzupełniających, niezgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu 767/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady (WE).

Źródło: MRiRW/farmer.pl