26 kwietnia br. w Dzienniku Urzędowym UE ukazało się rozporządzenie wykonawcze Komisji  (UE) nr 428/2014 (Dz. U. UE z dn. 26.04.14 L 125) przyjmujące nadzwyczajne środki wspierania rynku wieprzowiny na Litwie i  zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 324/2014 przyjmujące nadzwyczajne środki  wspierania rynku wieprzowiny w Polsce – informuje FAMMU/FAPA.

Zmiana dotycząca Polski ma na celu wyeliminowanie  ryzyka podwójnego finansowania. Pomoc wypłacana na mocy rozporządzenia nr 324/2014 ma ograniczać się do hodowców świń niekorzystających z wkładu finansowego z tytułu wczesnego uboju określonego w decyzji wykonawczej Komisji nr 2014/236/UE z dn. 24 kwietnia 2014 r.

Decyzja nr 2014/236/UE dotyczy wkładu finansowego Unii z tytułu środków nadzoru i innych  środków nadzwyczajnych wprowadzonych w Estonii, na Łotwie, Litwie i w Polsce przeciwko  afrykańskiemu pomorowi świń (ASF). Na mocy niniejszej decyzji, działania podejmowane przez te  kraje w celu nadzoru choroby, czyszczenia i dezynfekcji pojazdów oraz kampanii uświadamiających  są współfinansowane przez UE na poziomie 50 proc. Działania podejmowane przez Litwę i Polskę w celu zapobieżenia zagęszczenia świń na zakażonych obszarach w pobliżu granicy z Białorusią są  współfinansowane na poziomie 30 proc.