Rozporządzenia zastępują kolejno: rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla jednostek organizacyjnych prowadzących szkolenia w zakresie obrotu, konfekcjonowania lub stosowania środków ochrony roślin, programów tych szkoleń oraz wzoru zaświadczenia o ukończeniu szkolenia (Dz. U. Nr 105, poz. 671 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie integrowanej produkcji (Dz. U. Nr 178, poz. 1834, z późn. zm.).
Celem rozporządzenia w sprawie szkoleń w zakresie ochrony roślin jest określenie między innymi warunków organizacyjno-technicznych prowadzenia szkoleń, kwalifikacji osób prowadzących szkolenia, programów szkoleń oraz sposobu dokumentowania działań związanych z prowadzeniem tych szkoleń jak również określenie wzoru zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
Celem rozporządzenia w sprawie integrowanej produkcji jest natomiast określenie wzorów notatników integrowanej produkcji dla upraw rolniczych, warzywniczych i sadowniczych oraz określenie jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania zaświadczeń o nieprzekroczeniu w roślinach i produktach roślinnych dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony roślin, metali ciężkich, azotanów i innych pierwiastków oraz substancji szkodliwych.
Podpisane rozporządzenia nie zmieniają w sposób istotny dotychczasowych rozwiązań w tym zakresie.
Rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. (m)