PRZEGLĄD PRASY: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie udzielać rolnikom pomocy finansowej na:

- realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej lub przetwórstwie produktów rolnych,
- wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach, gdzie szkody   powstały w związku z klęską suszy, gradobicia, nadmiernych opadów atmosferycznych, wymarznięcia, powodzi, huraganu, pożaru spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym lub osuwisk ziemi,
- zbiór, transport i unieszkodliwianie padłych zwierząt gospodarskich,
-kształcenia mieszkańców wsi w szkołach wyższych.

Omawiana pomoc zostanie uruchomiona po wdrożeniu przepisów dostosowujących warunki jej udzielania do regulacji unijnych. Wynika to z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań ARiMR oraz sposobów ich realizacji (Dz. U. nr 77, poz, 514).

Do wszelkich umów zawartych przed dniem wejścia w życie przepisów rozporządzenia, czyli przed 1 maja 2007 r. stosuje się przepisy wcześniej obowiązujące.

Źródło: Gazeta Podatkowa