Znowelizowana 28 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników zawiera szereg korzystnych dla ubezpieczonych zmiany, o które od dłuższego czasu zabiegali rolnicy oraz różne organizacje rolnicze.

Najważniejszą zmianą do ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników jest wprowadzenie ułatwienia dotyczącego nabywania uprawnienia do emerytury rolniczej. Obecnie rolnik, który osiągnął wiek emerytalny, w celu uzyskania emerytury (tzn. części uzupełniającej emerytury) musi zrezygnować z prowadzenia działalności rolniczej. Po wejściu w życie ustawy będzie on mógł otrzymywać emeryturę w pełnej wysokości.

Kolejną istotną zmianą wprowadzoną do ustawy jest poszerzenie katalogu wyjątków, w których rolnik lub domownik będzie podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników pomimo objęcia ubezpieczeniem społecznym w systemie powszechnym (w ZUS).

W celu uniknięcia niekorzystnych przerw w ubezpieczeniu społecznym rolników ustawodawca wprowadził nowy przepis na podstawie którego rolnik lub domownik będzie podlegał nadal ubezpieczeniu rolniczemu pomimo objęcia ubezpieczeniem społecznym powszechnym. Będzie to możliwe np. w okresie pobierania stypendium czy pełnienia czynnej służby wojskowej jako żołnierz niezawodowy lub też odbywania służby zastępczej.

W wyniku nowelizacji ustawy wprowadzono także możliwość zaliczania do wysokości części składkowej emerytury rolniczej okresów odbywania czynnej służby wojskowej w Wojsku Polskim lub okresów jej równorzędnych albo okresów zastępczych form tej służby przypadających przed 1 stycznia 1999 r.

Ustawa ponadto zakłada, że rolnicy-emeryci będą mieli możliwość rehabilitacji leczniczej w ośrodkach KRUS, a opiekunowie osób niepełnosprawnych - możliwość kierowania na turnusy regeneracyjne.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem zmiany dotyczących zasad rehabilitacji w KRUS, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.