Zmianami objęte będzie rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. (Dz. U. Poz. 415). Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna jest przyznawana, jeżeli grunty, na których realizowany jest pakiet są położone na obszarach szczególnie zagrożonych erozją wodną, których wykaz jest określony w przepisach w sprawie norm w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnie z ochroną środowiska lub na obszarach problemowych o niskiej zawartości próchnicy, których wykaz jest określony w załączniku nr 5 rozporządzenia rolno-środowiskowo-klimatycznego, lub obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenia azotami pochodzenia rolniczego.

Nowa Ustawa ,,Prawo wodne’’ wprowadza przepisy w zakresie ustanowienia jednego dla całego kraju Programu działań, mającego na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych, bez konieczności wyznaczania obszarów szczególnie narażonych na azotany pochodzenia rolniczego tzw. OSN. Zmiany umożliwią podejmowanie zobowiązań w zakresie Pakietu na obszarze całego kraju. W związku z tym w projektowanym rozporządzeniu proponowane jest uchylenie wykazu obszarów problemowych o niskiej zawartości próchnicy. Projekt zmian w rozporządzeniu jest obecnie fazie konsultacji społecznych.