Jak co roku wiosną MRiRW przygotowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810.

Ma ono dostosować listę zakazanych odmian do unijnego Wspólnego katalogu odmian roślin rolniczych.

Załącznik do projektowanego rozporządzenia zawiera listę odmiany kukurydzy MON 810, których materiał siewny nie może być stosowany.

Zakaz stosowania materiału siewnego odmian genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy MON 810 został w Polsce wprowadzony 28 stycznia 2013 r. w drodze rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810. Zakazane zostało wówczas stosowanie wszystkich odmian genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy MON 810, jakie na ten dzień znajdowały się we Wspólnym Katalogu.

W następnych latach rozporządzenie było każdego roku zmieniane, dzięki czemu wykaz odmian kukurydzy MON 810 był na bieżąco uaktualniany.

Obecna zmiana rozporządzenia wynika z konieczności doprowadzenia do zgodności krajowego wykazu z wykazem odmian, jakie znalazły się we Wspólnym Katalogu na koniec 2021 r. i jego zmian, jakie nastąpią w 2022 r. przed przyjęciem projektu rozporządzenia przez Radę Ministrów. Każda zmiana Wspólnego Katalogu polegająca na dodaniu lub usunięciu kolejnych odmian genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy MON 810, bądź zmianie nazw odmian, powoduje konieczność aktualizacji załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810.

Projekt wraz z załącznikiem liczącym już 320 pozycji – w załączniku.

Załącznik obejmuje: odmiany wpisane w 2021 r. do Wspólnego Katalogu, odmiany, które zostały z niego usunięte w 2021 r., jak również pozostałe odmiany, które zostały usunięte ze Wspólnego Katalogu w latach 2013-2020 (te odmiany nie występują już w skonsolidowanej wersji 2020 Wspólnego Katalogu i jego dwunastu zmianach, które miały miejsce w 2021 r.).

Jak podano w ocenie skutków regulacji, Komisja Europejska wydała w marcu 2016 r. decyzję nr 2016/321, na podstawie której obowiązuje zakaz uprawy kukurydzy MON 810 w Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terytoriach następujących państw Unii Europejskiej lub częściach ich terytoriów: Walonia (Belgia), Bułgaria, Dania, Niemcy (z wyjątkiem uprawy do celów badawczych), Grecja, Francja, Chorwacja, Włochy, Cypr, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Węgry, Malta, Niderlandy, Austria, Słowenia, Irlandia Północna (Zjednoczone Królestwo), Szkocja (Zjednoczone Królestwo), Walia (Zjednoczone Królestwo).

Ze względu na rodzaj modyfikacji (odporność na omacnicę prosowiankę) zakaz może mieć znaczenie jedynie dla tych obszarów, na których występuje ten szkodnik – a obszar występowania omacnicy prosowianki obejmuje rejony Polski południowej, południowozachodniej i południowowschodniej, gdzie porażenie szkodnikiem wynosi ok. 50%, natomiast w rejonie Polski środkowej porażenie szkodnikiem wynosi do 30%, zaś północnej od 7 do 10% - uzasadniono.