Wszyscy przedsiębiorcy, produkujący odpady, jak i rolnicy z gospodarstwami rolnymi o powierzchni powyżej 75 ha mieli wcześniej wydłużony czas do 30 czerwca br. na rejestrację w elektronicznym rejestrze-BDO.

Pozwalało to przedsiębiorcom i rolnikom, którzy są zobowiązani do zarejestrowania się w rejestrze-BDO, a jeszcze tego nie zrobili posługiwać się papierowymi dokumentami ewidencji odpadów, przy zdawaniu ich firmom specjalizującym się utylizacją takimi odpadami najpóźniej do 31 lipca br. Jednak z powodu epidemii koronoawirusa termin ten został znowu wydłużony.

Zmiany w BDO z powodu koronawirusa

31 marca 2020 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych  z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa ta dopuszcza do równoległego prowadzenia ewidencji w formie elektronicznej BDO oraz w formie papierowej. Zobowiązani rolnicy oraz przedsiębiorcy do prowadzenia ewidencji BDO (ale jeszcze nie zarejestrowani w systemie elektronicznym mimo że złożyli wniosek), będą mogli ją prowadzić w formie papierowej,  jednak nie później niż do 31 grudnia 2020 r.

Należy pamiętać, że przy papierowej ewidencji BDO, przekazujący odpady ma obowiązek wystawiać kartę przekazania odpadów (KPO) lub kartę przekazania odpadów komunalnych (KPOK).

Przedsiębiorcy i rolnicy z gospodarstwami powyżej 75 ha (wliczane są także działki dzierżawione) muszą jednak pamiętać, że najpóźniej do 31 stycznia 2021 r. będą mieli czas, aby dokumenty wystawione do 31 grudnia 2020 r. w formie papierowej wpisać do elektronicznego systemu BDO.

Rozwiązanie zawarte w ustawie nie ogranicza możliwości działania rolnikom i przedsiębiorcom, którzy dostosowali już swoje działania do prowadzenia ewidencji w sposób elektroniczny, za pośrednictwem systemu BDO.

Problem z wydłużającym się nadaniem nr BDO

Czas oczekiwania na nadanie numeru BDO cały czas się wydłuża i przedsiębiorcy oraz rolnicy nie mogą prawidłowo prowadzić swojej działalności.

Zamysłem Ustawodawcy było więc umożliwienie wytwórcom prowadzącym działalność gospodarczą i rolniczą (którzy złożyli wniosek o zarejestrowanie w elektronicznym systemie BDO i cały czas czekają na nadanie numeru BDO), dalsze funkcjonowanie i możliwości przekazywania odpadów do utylizacji. Niestety nie wszystko poszło po myśli Ustawodawcy.

Bez nadanego numeru BDO ani rusz...

Pomimo, że ustawa z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw wydłuża okres na papierową ewidencję utylizacji odpadów do 31 grudnia 2020 r. to praktycznie nie można przekazać odpadów do utylizacji bez prawidłowo wypełnionej karty przekazania odpadów (KPO), w której trzeba obowiązkowo podać numer rejestrowy BDO

Jak poinformowała nas Beata Bartosiak, specjalista ds. handlowych i edukacji ekologicznej w firmie Asekol, do końca roku można wystawić KPO w formie papierowej. I rzeczywiście był taki zamysł, żeby firma lub rolnik posiadający powyżej 75 ha teoretycznie mogli wystawiać KPO bez nadanego numeru rejestrowego BDO (do czasu nadania numeru BDO). Ale wzór KPO wymaga wpisania nr rejestrowego i koło się zamyka. Bez nadanego nr rejestrowego (BDO) nie ma możliwości prawidłowego wystawienia KPO.

Czyli mimo tego, że Ustawodawca wydłużył okres papierowej ewidencji odpadów dla już istniejących i działających przedsiębiorców oraz rolników (gospodarstwa rolne powyżej 75 ha) wytwarzających odpady do utylizacji to w praktyce nie będą oni mogli przekazywać tych odpadów, szczególnie tych kosztowych  w utylizacji. Firma odbierająca odpady od wytwórców odpadów (czyli też od rolnika) ma prawo zażądać uzupełnienia karty KPO i potwierdzenia, że numer BDO został już nadany.

Ustawodawca zmieniając więc Ustawę o odpadach nie zaktualizował wzorów karty KPO i dostosować ją do zmieniających się przepisów prawnych. A co z rolnikami i przedsiębiorcami, którzy rozpoczynają swoją działalność?

Obowiązek rejestracji dla nowych przedsiębiorców i rolników się nie zmienił

Jak poinformowała nas Beata Bartosiak, specjalista ds. handlowych i edukacji ekologicznej w firmie Asekol, obowiązek rejestracji dla podmiotów, które muszą się zarejestrować (są wprowadzającymi na rynek produkty: auta, opon, oleje, baterie, akumulatory, sprzęt elektroniczny oraz opakowania lub wytwarzają odpady w ilościach, które wymagają prowadzenia ewidencji) zgodnie z ustawą nie został przesunięty czy zniesiony.

Zgodnie z ustawą o odpadach, każdy przedsiębiorca lub rolnik (gospodarstwo powyżej 75 ha), który chce rozpocząć działalność ma obowiązek złożyć wniosek o nadanie nr BDO trzeba złożyć na 30 dni przed rozpoczęciem działalności.

Podstawa Prawna

Podstawa Prawna: Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

"Art. 42. W ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.18) w art. 236a:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W okresie do dnia 31 grudnia 2020 r. dopuszcza się sporządzanie dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej, z tym, że prowadzenie karty przekazania odpadów lub karty przekazania odpadów komunalnych w formie papierowej jest dopuszczalne, jeżeli przekazujący odpady wystawi kartę przekazania odpadów lub kartę przekazania odpadów komunalnych w tej formie.”;

2) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, dokumenty ewidencji odpadów sporządzone w formie papierowej wprowadza się do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami niezwłocznie. Wprowadzanie tych dokumentów należy zakończyć nie później niż w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r.”.