Zapewnienie dostępu do pomocy z PROW również rolnikom wypełniającym zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne w zakresie pakietu 7 – „Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie”, a także rozszerzenie zakresu wsparcia o inwestycje polegające na utworzeniu pomieszczenia do przeprowadzenia dezynfekcji przez osoby zajmujące się obsługą świń oraz pomieszczeń magazynowych do przechowywania paszy dla świń, w tym paszarni, lub zakupu paszociągów, silosów, rękawów na kiszonkę lub ziarno oraz magazynów na ściółkę – to główne powody zmian przygotowanych przez Ministerstwo Rolnictwa w projekcie zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Dostęp do pomocy oferowany teraz również rolnikom wypełniającym zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne w zakresie pakietu 7 – Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie, wariant 7.4. „Zachowanie lokalnych ras świń” działania rolno-środowiskowo-klimatycznego uzasadniono, wskazując na cel, jakim  jest ochrona szczególnie cennych ras wybranych gatunków zwierząt gospodarskich, w tym świń ras: puławska, złotnicka biała i złotnicka pstra.

Przewidziane rozszerzenie zakresu operacji, na które można otrzymać pomoc w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” wynika natomiast z rekomendacji Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego, który wskazał, że „jednym ze skutecznych sposobów na uniknięcie przenoszenia się ASF jest higiena osobista, odpowiednio wykonywana dezynfekcja przeprowadzana przez osoby zajmujące się obsługą świń oraz przechowywanie pasz i słomy w szczelnych pomieszczeniach bez możliwości przedostawania się zwierząt. W związku z tym proponuje się przyznawanie pomocy na inwestycje polegające na utworzeniu pomieszczenia do przeprowadzenia dezynfekcji przez osoby zajmujące się obsługą świń lub przebudowie lub budowie pomieszczeń magazynowych do przechowywania paszy dla świń, w tym paszarni, lub zakupu paszociągów, silosów, rękawów na kiszonkę lub ziarno lub magazynów na ściółkę.”

Konsekwencją tych zmian są zmiany w wykazach kosztów kwalifikowanych.

Trzeba podkreślić wykreślenie z tych kosztów agregatów do bielenia. Jak podano, „urządzenie to standardowo wykorzystywane jest do utrzymywania porządku w chlewni natomiast pomoc przyznawana w ramach ww. instrumentu wsparcia przyznawana jest na inwestycje służące bioasekuracji”, a „podmioty ubiegające się o przyznanie pomocy wpisywały zakup tego urządzenia do kosztów kwalifikowalnych i Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (zwana dalej Agencją) odnotowała liczne przypadki takiego postępowania”.

Nie wyjaśniono, dlaczego inne inwestycje dotyczące „porządku w chlewni” można wobec tego finansować jako służące bioasekuracji, skoro tę tak popularną wykreślono.

Jak wynika z aktualnego sprawozdania z realizacji PROW (dane na koniec sierpnia), z limitu 541 366 586,37 zł przeznaczonego na „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych” (obejmuje Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej i Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej) zrealizowano płatności na 13,99 proc., a zawarto umowy na 42,83% limitu.

W ramach całego PROW 2014-2020 zrealizowano płatności na 49,54% limitu, a zawarto umowy na jego 72,07%.