Ministerstwo Rolnictwa przygotowało projekt zmian w ustawie o płatnościach bezpośrednich, zmierzający do powtórzenia w tym roku ubiegłorocznego rozwiązania. Jak podano w uzasadnieniu, możliwość złożenia oświadczenia zamiast wniosku o dopłaty bardzo uprościła procedurę wnioskowania o płatności. Ponieważ 2019 r. jest dopiero drugim rokiem składania wniosków elektronicznie, proces ten może stwarzać trudność dla niektórych beneficjentów. Należy więc i w tym roku wdrożyć rozwiązania, które uproszczą ten proces .

Oświadczenia będą przyjmowane od 15 lutego do 14 marca, na formularzu udostępnionym przez ARiMR. Złożą je rolnicy, w których gospodarstwach nie wystąpiły żadne zmiany, które miałyby wpływ na treść wniosku.

Możliwość ta dotyczy rolników, którzy w 2018 r. wnioskowali wyłącznie o jpo, płatność za zazielenienie, dodatkową (te trzy płatności są niezależne od kierunku prowadzonej na danym gruncie produkcji), związaną do uprawy chmielu (to płatność do sektora o charakterze trwałym), do owiec i kóz (te płatności zwierzęce są w systemie bezwnioskowego ubiegania się o płatności) i niezwiązaną do tytoniu (ma charakter historyczny, niezależny od aktualnej produkcji).

Możliwość składania oświadczeń dotyczy gospodarstw do 10 ha powierzchni gruntów ornych (powyżej tej granicy wymagana jest dywersyfikacja upraw, co wymaga wskazywania we wniosku poszczególnych upraw).

Na tym samym formularzu można będzie ubiegać się o płatności obszarowe PROW – chodzi o działania zalesieniowe ze starego PROW oraz płatności ONW.

Zarazem z możliwości składania oświadczeń wyłączono rolników, którzy dotychczas nie ubiegali się o płatność ONW – ze względu na nową delimitację ONW i możliwość wystąpienia o te płatności dla gruntów, które po raz pierwszy kwalifikują się do takiej pomocy.

Projekt przewiduje też, że ARiMR będzie miała obowiązek przesyłania częściowo wypełnionych wniosków w formie papierowej wraz z materiałem graficznym wszystkim rolnikom, którzy złożyli w poprzednim roku wnioski o przyznanie płatności - a nie tylko tym, którzy wystąpili o dopłaty w formie papierowej.

Ustawa ma wejść w życie następnego dnia po dniu ogłoszenia.

W 2018 r. z możliwości złożenia oświadczeń skorzystało ok. 400 tys. rolników (ok. 30 proc. wszystkich ubiegających się o płatności). W 2019 r. ma być podobnie. Dane z oświadczeń do systemu informatycznego przeniosą pracownicy ARiMR. Jeśli dane te trafiają do systemu przed 9 czerwca, jest to traktowane jak wywiązanie się z obowiązku objęcia danej powierzchni formularzem geoprzestrzennym.

Wydruk i wysyłka spersonalizowanych wniosków to koszt 4 110 600 zł brutto (w cenach stałych z 2018 r.), obejmuje:

- koszt wydruku: 2 544 000 brutto,

- koszt wysyłki przez operatora pocztowego – ok. 1 566 600 zł brutto.

Gdyby wnioski wysyłano tylko do tych, którzy złożyli wnioski w formie papierowej, koszt byłby o 2 740 400 zł  na rok niższy – ten dodatkowy koszt będzie ponoszony w 2019 i 2020 roku.