Ostatecznie przyjęto, że składka będzie pobierana w wysokości 1 zł za każdy pełny hektar przeliczeniowy użytków rolnych w gospodarstwie, przyjęty dla celów ustalenia wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. Jeśli gospodarstwo ma poniżej 1 ha przeliczeniowego, składka wynosi 1 zł. Taką składkę będą opłacać rolnicy i ich domownicy za okres od 1 kwietnia do końca 2012 roku. W tym czasie podstawą wymiaru składki za domowników rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej jest kwota 33,4 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale ubiegłego roku. Za nich i za osoby mające mniej niż 6 ha przeliczeniowych składkę opłaca KRUS, pozostali rolnicy płacą ją sami.

Rolnicy opłacą składkę za każdy miesiąc za okres od 1 kwietnia 2012 do 31 grudnia 2012, kwartalnie – w terminach określonych dla składek na ubezpieczenie społeczne rolników. KRUS opłaci składki do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który opłacana jest składka. Wyliczono, że KRUS za rolników mających mniej niż 1 ha przeliczeniowy zapłaci 155 167 tys. zł miesięcznie. Natomiast za okres styczeń-marzec KRUS wpłaci składkę 7 dni od ogłoszenia nowej ustawy.

Projekt rządowy trafi teraz pod obrady Sejmu.