18 grudnia do Sejmu trafił projekt zmian w ustawie o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przewiduje przyznanie członkom ochotniczych straży pożarnych, którzy przez co najmniej 20 lat byli czynnymi członkami OSP, dodatku do emerytury w wysokości 20 zł za każdy rok czynnej służby. Jak wyjaśniono, przez czynne członkostwo należy rozumieć okres, w którym strażak był ubezpieczony, brał bezpośredni udział w działaniach ratowniczych, posiadał aktualne badania lekarskie dopuszczające do udziału w działaniach ratowniczych oraz ukończył szkolenia pożarnicze uprawniające do udziału w działaniach ratowniczych.

Projekt przygotowany w Senacie w październiku trafił potem do konsultacji.

Więcej o projekcie:

Strażacy z OSP z co najmniej 400-złotowym dodatkiem do emerytury?

Jak podano po konsultacjach, „Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyraził negatywne stanowisko co do proponowanego w projekcie rozwiązania, kierując się obawą znaczącego wzrostu kosztów budżetowych w emerytalno-rentowej części ubezpieczenia społecznego rolników, minister zwrócił ponadto uwagę na dobrowolność członkostwa w jednostkach OSP.”

Negatywna jest też ocena projektu, przedstawiona przez MRPiPS: „Minister Rodziny i Polityki Społecznej wskazał, że ochotnicze straże pożarne są istotnym elementem służby publicznej, niemniej podkreślił, że w wymiarze finansowym członek OSP, który uczestniczył w działaniu ratowniczym otrzymuje ekwiwalent pieniężny, a ponadto członkowie OSP mają zagwarantowane w sferze finansowej określone świadczenia.

Minister Rodziny i Polityki Społecznej stwierdził, że przyznanie dodatkowego świadczenia do emerytury, które nie wynika z wniesionego przez ubezpieczonego wkładu w postaci opłacenia składki ubezpieczeniowej, nie znajduje uzasadnienia w konstrukcji systemu ubezpieczeń społecznych. Obecnie na gruncie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wypłacane są jedynie dwa rodzaje dodatków, związane z ryzykami ubezpieczeniowymi w postaci niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji oraz utraty żywiciela. Pełnienie służby w jednostkach ochotniczej straży pożarnej nie mieści się w przewidzianych przez system ubezpieczeń społecznych kategoriach ryzyk ubezpieczeniowych.

W obowiązującym systemie emerytalnym brak jest więc miejsca dla preferencji w wysokości świadczeń dla wybranych grup ubezpieczonych, funkcjonujące w przeszłości dodatki branżowe z tytułu wykonywania prac w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze zostały zniesione, a przyznanie nowych dodatków do emerytury doprowadziłoby do naruszenia reguły nietworzenia nowych uprawnień nieznajdujących pokrycia w składce na ubezpieczenia emerytalne. Reforma ubezpieczeń społecznych, przeprowadzona w 1999 r., przesądziła o ubezpieczeniowym charakterze systemu emerytalnego.

Minister Rodziny i Polityki Społecznej wyraził przekonanie, że ewentualne wypracowanie, w ramach możliwości budżetu państwa, optymalnych rozwiązań, pozwalających na dodatkowe docenienie trudu członków OSP, w przypadku podjęcia takiej decyzji, winno znajdować odzwierciedlenie w przepisach ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej – jako akcie prawnym regulującym kompleksowo kwestie związane z zapewnieniem ochrony przeciwpożarowej, a nie w rozwiązaniach z zakresu systemu emerytalnego.”