Do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Od 1 marca 2021 r., analogicznie jak w poprzednich latach, proponuje się modyfikację obecnie obowiązujących zasad waloryzacji emerytur i renty polegającą na:

- podwyższeniu najniższych świadczeń odpowiednio do:

* 1250 zł w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej,

* 937,50 zł w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy,

- zastosowaniu ustawowego wskaźnika waloryzacji, przy zapewnieniu minimalnej gwarantowanej podwyżki świadczenia na poziomie 50 zł.

Zgodnie z projektowaną regulacją wszystkie emerytury i renty zostaną podwyższone wskaźnikiem waloryzacji (najprawdopodobniej wyniesie on 103,84%), z gwarantowaną kwotą podwyżki 50 zł.

W przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy i renty inwalidzkiej III grupy kwota waloryzacji wyniesie nie mniej niż 37,50 zł. W przypadku osób pobierających emeryturę częściową kwota z tytułu waloryzacji nie będzie mogła być niższa niż połowa kwoty waloryzacji, tj. 25 zł.

Do kwoty 1750 zł podwyższa się miesięcznie próg wysokości otrzymywanych świadczeń, uprawniający do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Dodatkowo wprowadzony został przepis o możliwości podwyższenia świadczeń emerytalno-rentowych rzeczywistym wskaźnikiem waloryzacji, gdyby okazało się, że wskaźnik ten (który znany będzie dopiero w lutym 2021 r.) będzie wyższy od wskaźnika 104,16%. W takim przypadku waloryzacji świadczeń w 2021 r. dokona się rzeczywistym wskaźnikiem waloryzacji.

Jak podano, emerytura podstawowa, stanowiąca podstawę obliczania emerytur i rent z ubezpieczenia społecznego rolników, będzie podlegała podwyższeniu przy zastosowaniu ustawowego wskaźnika waloryzacji. Jednocześnie kwota podwyżki świadczenia z systemu ubezpieczeniowego rolników nie będzie mogła być niższa niż gwarantowana kwota podwyżki, wynosząca 50 zł. Należy dodać, że emerytury rolnicze są chronione gwarancją najniższego świadczenia określonego w systemie powszechnym. Oznacza to, że jeżeli wysokość świadczenia rolniczego jest niższa od kwoty najniższej emerytury określonej w przepisach emerytalnych, wysokość takiego świadczenia podwyższa się z urzędu do tej kwoty.

Prognozowany koszt waloryzacji przy wskaźniku 103,84% szacuje się na poziomie 9,6 mld zł.

Gwarantowana podwyżka obejmie ok. 10% świadczeniobiorców.

Na koszt wprowadzenia gwarancji podniesienia najniższej kwoty waloryzacji do 50 zł składa się dodatkowy koszt waloryzacji 54,5 mln zł oraz koszt 13-tej emerytury 42 mln zł.

Skutki planowanej waloryzacji to:

-- dla budżetu państwa 12,2 mln zł;

-- dla ZUS 25,8 mln zł;

-- dla Funduszu Solidarnościowego 38 mln, z tego 9,5 mln zł na renty socjalne;

-- dla KRUS 17,5 mln zł.

Przypomnijmy, że w 2020 roku wprowadzono na stałe tzw. 13 emeryturę – dodatkowe roczne świadczenie uzupełniające.

Projekt w załączniku.