Zmiana dotyczy podporządkowania wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego zarządowi województwa, kompetencji właściwego miejscowo zarządu województwa do nadawania statutu tym ośrodkom, a także składu Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego.

W obecnym stanie prawnym sejmikowi nadano uprawnienia, których nie jest w stanie wykonać inaczej niż przy pomocy urzędu marszałkowskiego, który podlega zarządowi województwa, a sam zarząd wybierany jest przez sejmik. W związku z tym nastąpiło powierzenie kompetencji nadzoru nad ODR -ami zarówno sejmikowi, jak i zarządowi – uzasadniono potrzebę zmian.

Zaproponowano też zmianę dotyczącą składu Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej przy ośrodkach wojewódzkich. Wnioskodawcy proponują, aby 4 przedstawicieli zgłoszonych przez związki zawodowe rolników pochodziło z właściwych miejscowo związków zawodowych, oraz 2 przedstawicieli z właściwych miejscowo szkół ponadgimnazjalnych kształcących dla potrzeb rolnictwa.

Ponadto projekt przewiduje możliwość  (ale nie obowiązkowe zadanie) otrzymywania przez wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na wykonywanie zadań z zakresu doradztwa rolniczego, w tym na wynagrodzenia dla pracowników, utrzymanie ośrodka oraz wydatki inwestycyjne.

Pozostałe przepisy projektu dotyczą zmiany terminów przedkładania: sprawozdania z realizacji rocznego programu działalności jednostki doradztwa rolniczego oraz informacji z działalności jednostki doradztwa rolniczego.