Jak udowodnić odrębne prowadzenie gospodarstwa z małżonkiem, aby nie narazić się na zarzut stworzenia sztucznych warunków?

Opisaliśmy sytuację, w której czytelniczka miała kłopot związany z uzyskaniem odrębnego numeru gospodarstwa dla małżonka. Dziś o dowodach na odrębne prowadzenie gospodarstwa raz jeszcze – tym razem informacji udziela MRiRW:

„W dniu 1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 23 października 2014 r.  o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. poz. 1872).

Ustawa wprowadziła możliwość nadania odrębnego numeru identyfikacyjnego  w przypadku, gdy małżonek prowadzi samodzielnie odrębne gospodarstwo rolne stanowiące zorganizowaną całość gospodarczą.

Jednocześnie, z dniem 1 stycznia 2015 r. weszło w życie rozporządzenie wykonawcze do  ww. ustawy, tj. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 grudnia 2014 r.  w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać wniosek o wpis do ewidencji producentów (Dz. U. poz. 1964).

Rozporządzenie przewiduje, że w przypadku, gdy małżonek wystąpi o nadanie odrębnego numeru identyfikacyjnego, wniosek jego będzie zawierał m.in. informację o tym, że samodzielnie prowadzi odrębne gospodarstwo rolnego stanowiące zorganizowaną całość gospodarczą oraz wskaże dowody potwierdzające tę okoliczność.

Zgodnie z art. 75 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem.

W szczególności dowodem mogą być dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych.

Należy pamiętać, że w przypadku gdy małżonek będzie wnioskował o nadanie odrębnego numeru identyfikacyjnego, to na nim będzie ciążył obowiązek udowodnienia, że prowadzi samodzielnie odrębne gospodarstwo rolne stanowiące zorganizowaną całość gospodarczą.

Ponadto w Instrukcji wypełniania wniosku o wpis do ewidencji producentów, opracowanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i zamieszczonej na stronie internetowej ARiMR w sekcji X dotyczącej załączników składanych do wniosku o wpis do ewidencji producentów, znajduje się informacja dotycząca dowodów, które należy wymienić oraz dołączyć do wniosku w przypadku prowadzenia odrębnego gospodarstwa rolnego, stanowiącego zorganizowaną całość gospodarczą. Zgodnie z ww. Instrukcją dowodami mogą być np. dokumenty (lub ich kopie) potwierdzające fakt posiadania gruntów rolnych (akty notarialne, umowy dzierżawy, orzeczenia sądowe, decyzje administracyjne), decyzja  w sprawie wymiaru podatku rolnego, dowód opłaty podatku rolnego, faktury potwierdzające zakup maszyn rolniczych, środków ochrony roślin, nawozów, nasion, ustanowiona pomiędzy małżonkami rozdzielność majątkowa, zeznania świadków.”