Ministerstwo Klimatu i Środowiska odpowiedziało na pismo KRIR w sprawie podjęcia działań, mających na celu wypłatę odszkodowań za drzewa uszkodzone przez bobry. Z odpowiedzi tej jednak wynika, iż w przygotowywanych zmianach do rozporządzenia w sprawie szacowania szkód wyrządzonych przez zwierzęta objęte ochroną gatunkową rozwiązania tego problemu nie przewidziano.

Zarząd KRIR wystąpił do Ministra Klimatu i Środowiska Michała Kurtyki na wniosek Małopolskiej Izby Rolniczej. Samorządowcy zwrócili uwagę, że rolnik otrzymuje obecnie odszkodowanie wyłącznie za drzewa, które zostały przez bobry ścięte i użyte do budowania żeremi. W przypadku drzew uszkodzonych i pozostawionych przez bobry na miejscu odszkodowanie nie należy się, gdyż właściciel może wykorzystać pozyskane w ten sposób drewno.

"Założenie, że rolnik jest zainteresowany pozyskaniem drewna, niezależnie z jakiego rodzaju drzewa ono pochodzi, jest błędne. Wielokrotnie zdarza się, że bobry niszczą drzewa, które były cenne dla danej nieruchomości. Powalone przez bobry drzewa stanowią problem nie tylko logistyczny, związany z koniecznością zagospodarowania drewna i posprzątania miejsca, ale również wymaga poniesienia kosztów nowych nasadzeń. Wobec powyższego, zasadnym jest wypłata odszkodowań za wszelkie upadki drzew spowodowane przez bobry, ponieważ takie szkody związane są z dużymi nakładami na ich usunięcie." - argumentuje KRIR.

"Zgodnie z art. 126 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.) Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone przez bobry, a odpowiedzialność ta nie obejmuje utraconych korzyści. Szacowanie szkód odbywa się w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową (Dz. U. z 2018 r. poz. 645). Zgodnie z § 9 ust. 1 ww. rozporządzenia, rozmiar szkody wyrządzonej w drzewostanach, w których wartość rynkowa utraconych sortymentów jest wyższa od kosztów poniesionych na założenie i pielęgnację drzewostanu, oraz w zadrzewieniach i pojedynczych drzewach ustala się, uwzględniając m.in. miąższość grubizny gatunku drzewa lub jego fragmentu, którego drewno nie może być wykorzystane." - czytamy w stanowisku resortu klimatu i środowiska. Jeśli więc drewno może być wykorzystane nie wypłaca się za nie odszkodowania, jak również obecne przepisy nie przewidują wypłaty odszkodowania za prace związane z uprzątnięciem ściętych drzew - przyznaje ministerstwo.


"Niemniej Departament Ochrony Przyrody wystąpił do regionalnych dyrekcji ochrony środowiska o zebranie informacji odnośnie do skali problemu. Obecnie, ze względu na brak tych danych (co m.in. uniemożliwia wykonanie oceny skutków regulacji, która jest niezbędnym elementem procedury legislacyjnej) nie jest możliwe wprowadzenie propozycji takich zmian do aktualnie prowadzonych, zaawansowanych prac nad zmianą rozporządzenia w sprawie szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową." - czytamy w odpowiedzi z ministerstwa. Fakt, iż resort rozpozna skalę problemu nie oznacza więc wcale, że szybko mu zaradzi...