Resort rolnictwa przesłał do Krajowej rady Izb Rolniczych wyjaśnienia w sprawie odszkodowań dla rolników w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt zwalczanych z urzędu. Trzeba przyznać, że samorząd nie musiał długo czekać na odpowiedź, bowiem wniosek do ministerstwa wysłano 21 grudnia br. KRIR stanął w nim na stanowisku, iż rolnikom za padłe lub ubite w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierzęta należą się odszkodowania pokrywające stratę w 100 procentach, a nie tak jak mam to miejsce w stosowanych praktykach. Izby wskazały tu przede wszystkim na szacowanie strat w przypadku drobiu, ale postulat kierują w odniesieniu do wszystkich chorób zwalczanych z urzędu.

Już 28 grudnia MRiRW w ramach odpowiedzi na ten wniosek przesłało wyjaśnienia, z których wynika tyle, że zasady szacowania strat i wypłaty odszkodowań określają ściśle obowiązujące przepisy. A niezadowoleni z wysokości odszkodowania rolnicy mogą próbować podważyć decyzje w tej kwestii występując z powództwem do sądu.

Oto pełna treść wspomnianej odpowiedzi resortu, jaka opublikował KRIR:

"Zasady i warunki przyznawania odszkodowań, nagród oraz zwrotu faktycznie poniesionych środków w związku ze zwalczaniem choroby zakaźnej zwierząt uregulowane zostały w art. 49 ww. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421). Zgodnie z ww. przepisem, za (...), zwierzęta, (...) zabite lub poddane ubojowi z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej albo za takie zwierzęta padłe w wyniku zastosowania zabiegów nakazanych przez te organy przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania przysługuje odszkodowanie ze środków budżetu państwa.

Odszkodowanie ze środków budżetu państwa przysługuje również za zniszczone z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania produkty pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego, jaja wylęgowe, pasze oraz sprzęt, które nie mogą być poddane odkażaniu. Odszkodowanie przysługuje w wysokości wartości rynkowej zwierzęcia, którą zgodnie z art. 49 ust. 3 ww. ustawy, określa się na podstawie średniej z 3 kwot oszacowania przyjętych przez powiatowego lekarza weterynarii oraz 2 rzeczoznawców wyznaczonych przez tego lekarza z prowadzonej przez niego listy rzeczoznawców.

Zatem o wysokości ewentualnego odszkodowania w każdym indywidualnym przypadku decyduje zarówno bieżąca sytuacja rynkowa, jak i wysokość średniej kwoty szacowania.

Prawo do odszkodowania, jak również jego wysokość, ustalane są w drodze decyzji administracyjnej powiatowego lekarza weterynarii. Tym niemniej, zgodnie z art. 49 ust. 7 ww. ustawy, w przypadku niespełnienia przez posiadacza zwierząt wymagań, w tym nakazów i zakazów nałożonych w związku ze zwalczaniem choroby zakaźnej albo w przypadku świadomego wprowadzenia do gospodarstwa zwierzęcia zakażonego, chorego lub podejrzanego o zakażenie lub chorobę odszkodowanie nie przysługuje.
Decyzja w sprawie odszkodowania wydana przez powiatowego lekarza weterynarii jest ostateczna. Posiadacz zwierzęcia niezadowolony z tej decyzji może, w terminie miesiąca od dnia jej doręczenia, wnieść powództwo do sądu rejonowego.

Równocześnie uprzejmie informuje, że ewentualne zmiany zasad przyznawania odszkodowań, będą rozpatrywane podczas prac nad projektem ustawy wykonującej przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniającego i uchylającego niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) (Dz. Urz. UE L 84 z 31.03.2016, str. 1, z późn. zm.)."