Dyrektor Departamentu Płatności Bezpośrednich w ARiMR Renata Mantur zapewniła, że prawa rolnika są chronione – i to zarówno wtedy, gdy chce się odwołać od decyzji, jak i wtedy, gdy następuje jej zmiana. Wówczas, gdy rolnik składa odwołanie od decyzji, jest zapewnione dwuinstancyjne postępowanie:

- Od decyzji administracyjnych, które są wydawane przez kierownika biura powiatowego, w każdym przypadku przysługuje stronie – czyli rolnikowi – odwołanie. Odwołanie jest wnoszone – i to jest odrębny tryb od zmiany decyzji, co chciałam tylko wskazać na wstępie. Odwołanie rozpatruje dyrektor oddziału regionalnego, który jest właściwy dla tego kierownika biura powiatowego. A zatem, zgodnie z zasadą ogólną, w ramach postępowania administracyjnego obowiązuje dwuinstancyjność. Czyli zawsze decyzja jest rozpatrywana przez organ wyższego rzędu, a zatem przez dyrektora oddziału regionalnego.

Inny tryb postępowania to zmiana decyzji.

- Natomiast zmiana decyzji, o której mowa w art. 155, jest to nadzwyczajny tryb wzruszenia decyzji, która została już wydana i od której nie przysługuje odwołanie. Czyli zmiana ta polega na tym, że kierownik biura powiatowego, jeśli kwota ustalona w tej decyzji jest błędna, może tę decyzję zmienić – ale tylko w tym przypadku, jeśli ta decyzja nie pogarsza sytuacji strony. Co to oznacza? Jeżeli np. kwota płatności, ustalona w decyzji kierownika biura powiatowego, jest mniejsza niż kwota należna – co może zaistnieć w różnych przypadkach – to wtedy ten kierownik biura powiatowego może wydać nową decyzję, zwiększając w istocie kwotę należnej rolnikowi płatności. Czyli tutaj nie mogą się pogorszyć warunki strony w ramach tego postępowania.

Renata Mantur dopowiedziała też, że w takiej sytuacji rolnik dostanie decyzję: - Wszystkie decyzje, które są wydawane w trybach nadzwyczajnych, czyli zmiany decyzji, są doręczane stronie. Czyli ten przepis, który stanowi, że nie doręczamy decyzji stronie, tych przypadków nie dotyczy.