„Trudności interpretacyjne” są powodem przygotowania przez Ministerstwo Rolnictwa nowelizacji rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Płatność ONW – w myśl nowelizacji – będzie przysługiwać do powierzchni nie większej niż 75 ha, a dla rolników objętych 5-letnim zobowiązaniem - do powierzchni nie większej niż 300 ha, nie mniejszej od tej, na którą rolnik otrzymał pierwszą płatność ONW.

Jeśli płatność ONW za 2015 lub 2016 rok jest niższa niż gdyby zastosowano tę zasadę, decyzja przyznająca płatność zostanie zmieniona.

Rozporządzenie ma wejść w życie dwa tygodnie po opublikowaniu.

Jak tłumaczy ministerstwo w uzasadnieniu, powodem zmiany rozporządzenia jest konieczność doprecyzowania, tak aby mógł być spełniony obowiązek prowadzenia działalności przez 5 lat na powierzchni nie mniejszej od tej, do której rolnik otrzymał pierwszą płatność ONW.

Przepisy dotyczące przyznawania płatności ONW w ramach PROW 2014-2020 były wprowadzone na kampanię 2015 r., do zobowiązań z poprzedniego PROW, a jako rok odniesienia przyjęto 2014. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem z 13 marca 20015 r. w przypadku rolnika realizującego w 2014 r. 5-letnie zobowiązanie, płatność przysługuje do powierzchni użytków rolnych objętej tym zobowiązaniem, wynoszącej nie więcej niż 300 ha.

Ze względu na trudności interpretacyjne tego przepisu postanowiono doprecyzować go, „aby rolnicy objęci 5-letnim zobowiązaniem otrzymywali płatność na zasadach obowiązujących w momencie jego podejmowania, czyli do powierzchni użytków rolnych wynoszącej nie więcej niż powierzchnia 300 ha.”

Aby natomiast uniknąć zróżnicowania sytuacji rolników wnioskujących o płatność w 2015 i 2016 roku, rozporządzenie w nowej wersji ma dotyczyć przyznawania płatności na podstawie wniosków złożonych w 2015 i 2016 roku.

To już drugie rozporządzenie, przygotowane ostatnio, zmieniające zasady płatności za poprzedni rok.

Więcej: Konieczność zwrotu do 2,7 zł z płatności dodatkowej odebranej za 2015 r.