WIR informuje, iż zgodnie z treścią art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.01.142.1591 ze zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat, w tym również uchwał w sprawie ceny skupu 1 q żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego, zgodnie z art. 6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U.93.94.431 ze zm.)

Z kolei art. 5a ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz.U.02.101.927 ze zm.) nakłada na organy samorządu terytorialnego obowiązek zasięgnięcia opinii właściwej miejscowo izby rolniczej o projektach prawa miejscowego, dotyczących rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych. Dopiero nieprzedstawienie stanowiska przez Izbę w terminie 14 dni od dnia otrzymania skutkuje akceptacją przedłożonego projektu.

Informujemy również, iż zgodnie z art. 145 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.00.98.1071 ze zm.) wydanie decyzji bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu, w tym przypadku opinii Izby Rolniczej, skutkuje wznowieniem postępowania w sprawie zakończonej decyzją ostateczną - podaje WIR.

Przy ustalaniu wymiaru podatku rolnego należy pamiętać, że opinia Izby potrzebna jest dopiero wówczas, gdy organ gminy wnioskuje o wydanie opinii w sprawie obniżenia, w stosunku do komunikatu Prezesa GUS, średniej ceny skupu żyta dla potrzeb naliczania podatku rolnego - przypomina WIR.

Jak podał w komunikacie Prezes GUS średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. wyniosła 75,86 zł za 1 dt.