„Coaching to sprawdzona forma służąca bezpośredniemu, ciągłemu przekazywaniu wiedzy, ukierunkowana na zaspokajanie indywidualnych potrzeb odbiorców, którzy mogą również uczyć się od siebie nawzajem w wymiarze praktycznym. Forma ta pozwoli na lepsze dopasowanie tematyki realizowanych operacji do wymagań i oczekiwań odbiorców. Pytania i dylematy producentów rolnych na temat: jak najlepiej poradzić sobie z otaczającą rzeczywistością i jak jej sprostać, by prowadzona działalność w gospodarstwie przynosiła jak najlepsze, zamierzone efekty, są powszechne. Nie zawsze możliwe jest znalezienie wszystkich odpowiedzi na szkoleniach, kierowanych zwykle do licznej grupy odbiorców. Zastosowanie formy coachingu wydaje się w takich przypadkach najlepszą formą. Osoba coacha może służyć na bieżąco pomocą i wsparciem dla prowadzących gospodarstwa rolników w osiąganiu zamierzonych celów, poprzez pracę z małą grupą rolników, mierzących się z podobnymi problemami” – to uzasadnienie zmian, zaakceptowanych przez Komitet Monitorujący PROW w działaniu „Transfer wiedzy i działalność informacyjna”, poddziałanie „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności”, typ operacji „Wsparcie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności”.

Z kolei w działaniu „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i usługi z zakresu zastępstw”, poddziałanie „Wsparcie korzystania z usług doradczych”, typ operacji „Świadczenie kompleksowej porady dla rolnika” zaproponowano zniesienie zapisu pozwalającego rolnikowi czy grupie rolników dwukrotnie skorzystać z kompleksowego programu doradczego w okresie realizacji PROW 2014–2020, gdyż, jak podano, taka „Zmiana umożliwi skorzystanie ze wsparcia doradczego w nowych zakresach tematycznych również tym rolnikom, którzy już dwukrotnie skorzystali z usług doradczych w okresie obowiązywania PROW 2014-2020”, a „Pojawiły się nowe zakresy tematyczne (np. wynikające ze strategii <od pola do stołu>, strategii na rzecz bioróżnorodności), w ramach których rolnicy powinni otrzymać wsparcie doradcze. Dlatego też, wskazane jest umożliwienie skorzystania z nowych usług doradczych również tym rolnikom, którzy już skorzystali z programów doradczych w ramach tego poddziałania.” 

Konsekwencją są też zmiany w działaniu „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i usługi z zakresu zastępstw”, poddziałanie „Wsparcie dla szkolenia doradców”, typ operacji „Wsparcie na szkolenia doradców”. Po zmianach „W poddziałaniu tym wsparcie będzie udzielane na działania szkoleniowe dla doradców, prowadzone w formie szkoleń, praktyk, coachingu i studiów podyplomowych, w ramach ich doskonalenia zawodowego w zakresie obszarów, w ramach których mogą być świadczone usługi doradcze dla rolników i właścicieli lasów, a także w zakresie metodyki doradzania i umiejętności miękkich.”

Jak uzasadniono, „Dotychczas, wsparcie w ramach ww. poddziałania udzielane jest na szkolenia, w tym studia podyplomowe dla doradców. Jednakże, z uwagi na następująca rotację kadry doradczej, wskazane jest zapewnienie nowym doradcom wsparcia w postaci doświadczonego doradcy, pełniącego funkcję coacha, który wprowadzi ich w metody i narzędzia pracy doradczej. Coach pomoże poczatkującemu doradcy wykorzystać jego zasoby, tj. wiedzę i umiejętności, oraz odpowiednio zmotywuje i swoją wiedzą będzie go wspierał w realizacji zadań. Coaching pomaga przekraczać bariery, rozszerzać strefę komfortu, poznać lepiej samego siebie, podnieść poczucie własnej wartości, czyli wspiera te obszary, w których nowy pracownik zazwyczaj nie czuje się komfortowo”.