Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji, jakie powinien zawierać wniosek o uznanie organizacji producentów, zrzeszeń organizacji producentów i organizacji międzybranżowych na rynku mleka i przetworów mlecznych oraz rodzaju i zakresu dokumentów potwierdzających spełnienie przez te podmioty warunków uznania zakłada obowiązek przedkładania biznesplanu.

Ma on uwzględniać m.in. szacunkową ilość mleka lub przetworów mlecznych wyprodukowanych przez poszczególnych członków organizacji producentów, przewidzianej do sprzedaży przez organizację producentów, określoną na okres co najmniej 5 kolejnych lat, z podziałem na poszczególne lata realizacji planu biznesowego, szacunkowe przychody i koszty prowadzenia działalności przez organizację producentów określone na ten sam okres, a także zakres i opis działań, jakie zamierza zrealizować organizacja producentów przez okres co najmniej 5 kolejnych lat, aby osiągnąć cel albo cele, ze względu na które ubiega się o uznanie.

Chodzi o dostarczenie dowodów na to, że podmiot występujący o uznanie za organizację producentów na rynku mleka i przetworów mlecznych jest w stanie właściwie prowadzić swoją działalność „zarówno w kategoriach czasu, jak i efektywności oraz koncentracji podaży” i umożliwi tego typu podmiotom otrzymanie pomocy finansowej.

„Proponuje się wprowadzenie obowiązku przedkładania, wraz z wnioskiem o uznanie za organizację producentów, planu biznesowego. Mimo zwiększenia wymogów formalnych niezbędnych do uzyskania przez dany podmiot statusu organizacji producentów, zmiana w powyższym zakresie jest korzystna dla producentów rolnych, gdyż pozwoli uznanym organizacjom producentów na ubieganie się o pomoc finansową przewidzianą w art. 27 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013. Jednocześnie, w odniesieniu do określonego w art. 161 rozporządzenia nr 1308/2013 wymogu przedstawienia przez uznaną organizację producentów wystarczających dowodów na właściwe wykonywanie przez nią swojej działalności, określony w projektowanym rozporządzeniu zakres informacji jakie miałyby być zawarte w planie biznesowym jest niezbędny do przeprowadzenia jego analizy pod kątem możliwości realizacji celów, ze względu na które powstają organizacje producentów, a także właściwego wykonywania przez nią swojej działalności” – podano w ocenie skutków regulacji.

Czytaj też: Po 2020 r. interwencje rynkowe tylko w ramach dopłat i przez uznane organizacje