Podstawową zmianą jest uregulowanie warunków i trybu przyznawania płatności zwierzęcej oraz płatności do chmielu następcy prawnemu rolnika.

Kolejna zmiana ma na celu wyłączenie ze wsparcia uprawy orzecha włoskiego i leszczyny.

Rozporządzenie wejdzie w życie 14 dni po ogłoszeniu. (m)